Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till förordning. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 15 juli 2021.

Förslaget
Energigas Sverige tillstyrker förslaget med några kommentarer enligt nedan:
I förslaget hänvisas till artikel 36 a i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Denna artikel går dock ej att finna och Energigas Sverige förutsätter att möjlighet ges till ytterligare synpunkter när artikel 36 a publicerats.

Risker för biogasen
Energigas Sverige vill även lyfta vikten av att alternativa drivmedel och el inte ställs mot varandra. Biogasen är avgörande för att nå Sveriges högt satta miljö- och klimatmål, och förtjänar att värderas därefter. Våra matrester, avloppsvatten, stallgödsel och andra restprodukter blir till förnybar energi, samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar biogödsel till ny ekologisk mat. Landsbygd möter stad i ett kretslopp med unika samhällsnyttor och stor utvecklingspotential. Biogas är cirkulär ekonomi praktiken.

I dagsläget finns drygt 50 tusen gasdrivna person- och skåpbilar samt över 1100 tunga gaslastbilar i Sverige och en väl utbyggd infrastruktur av tankställen. Biogasens andel i den komprimerade fordonsgasen har ökat kraftigt och utgör idag ca 95 procent av totalt tankad mängd fordonsgas.

Flera av varandra oberoende studier placerar gasfordon överst på listan över klimatprestanda. En personbil som körs på biogas släpper ut cirka 20 gram koldioxid per kilometer, vilket ofta är lägre än motsvarande laddhybrid. I ett livscykelperspektiv är gasbilarna ibland till och med bättre än bilar som körs på förnybar el. Räknar man dessutom in biogasens övriga samhällsnyttor – som ökad försörjningstrygghet, reducering av metangasutsläpp och lokal näringslivsutveckling på landsbygden – kan det tyckas helt självklart att gasbilar borde premieras i de politiska styrmedlen.