Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 8 september 2021.

Energigas Sverige tillstyrker förslagen i promemorian. Vi välkomnar också en utveckling där resor med buss och fartyg inkluderas i regelverket.

Systemgränsen för att beräkna klimatpåverkan bör under alla omständigheter inkludera åtminstone livscykelutsläppen för de drivmedel som används (”well-to-wheel” eller ”well-to-wake”), precis så som det föreslås i promemorian och precis så som forskningen menar att klimatutsläpp bör bedömas. Givet att hållbarhetskriterierna är uppfyllda ska direkta koldioxidutsläpp från biodrivmedel som används i en förbränningsprocess betraktas som noll.

Energigas Sverige noterar att promemorian beskriver det här på ett bra och tydligt sätt, och vi vill understryka vikten av att det verkligen blir så sen när utsläppsfaktorer och schabloner tas fram. Det här är en grundförutsättning för att klimatdeklarationerna ska ge konsumenterna korrekt information. Det är viktigt för regelverkets trovärdighet och teknikneutralitet att systemgränsen inte sätts för snävt vid avgasröret, vilket tyvärr fortfarande förekommer i till exempel vissa EU-regelverk.