Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad remiss. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 19 juli 2021.

Energigas Sverige välkomnar att EU nu tar ett ambitiöst helhetsgrepp om klimatpolitiken. Det nya klimatpaketet ”Fit for 55” är ett stort och viktigt steg för att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet 2050 – två angelägna mål som Energigas Sverige till fullo stöttar och står bakom.

Den korta svarstiden har dock inte möjliggjort en fullödig analys av förslaget, varför vi ber om att få återkomma med eventuellt mer detaljerade synpunkter i den fortsatta dialogen med Finansdepartementet. Vi förutsätter att departementet välkomnar en sådan fortsatt dialog.
Läs mer i remissen ovan.