Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Skatteverkets remiss den 15 juni 2022.

Energigas Sverige avstyrker Skatteverkets förslag till föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi. Energigas Sverige avstår från att lämna synpunkter på Skatteverkets förslag till motsvarande föreskrifter avseende lagen om tobaksskatt och lagen om alkoholskatt.

De föreslagna föreskrifterna omfattar betydligt mer detaljerade krav på dokumentation och detaljerade beskrivningar av varurörelser än vad som är fallet enligt nu gällande föreskrifter RSFS 2003:45. Bland annat tillkommer krav på att upplagshavaren ska dokumentera uppgifter om avsändaren i de fall energiprodukter tas emot i skatteupplaget samt om mottagaren i de fall energiprodukter tas ut från skatteupplaget. Det tillkommer även krav på uppgifter om från eller till vilket skatteupplag energiprodukter tagits eller flyttats när varurörelsen sker mellan skatteupplag. Vidare tillkommer krav på att upplagshavaren ska ange för vilket ändamål en energiprodukt använts när den tagits i bruk när energiprodukten använts inom skatteupplaget.

Energigas Sverige anser att Skatteverkets förslag medför ökad administrativ börda för upplagshavarna genom ökade krav på dokumentation och inventering jämfört med kraven i nu gällande föreskrifter RSFS 2003:45. Energigas Sverige avstyrker därför förslaget.