Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 22 december 2021.

Synpunkter

Energigas Sverige väljer att endast lämna övergripande synpunkter på förslaget till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Det är viktigt att direktivet ger utrymme för de olika förutsättningar som finns i medlemsstaterna. Sverige ligger långt fram då det gäller energieffektivisering av bostäder och har ett, i princip, fossilfritt energisystem för försörjning av el och värme. De direkta utsläppen från uppvärmnings-sektorn är mycket låga, och de indirekta utsläppen från elproduktion minskar i takt med att det nordeuropeiska elsystemet avvecklar sitt fossilberoende. Det gör att energieffektivisering måste motiveras på ett annat sätt än för byggnader som försörjs med fossila bränslen, och det leder till delvis andra prioriteringar för svensk del.

Direktivförslaget är med andra ord inte anpassat för de svenska förutsättningarna, där Sverige redan har gjort den energiomställning som många länder inom EU nu behöver genomföra. Tvärtom riskerar kraven bli suboptimerande för svensk del då tillräckliga resurser i byggsektorn inte kommer finnas tillgängliga för att möjliggöra den parallella klimatomställningen inom industri och transporter.

Energigas Sverige instämmer med Energiföretagen Sverige i att:

  • förslaget till omarbetat direktiv är alltför detaljstyrande och saknar en prioritering av kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att nå de övergripande energi- och klimatpolitiska målsättningarna inom EU.
  • förslaget saknar tydliga kopplingar till de parallella förslagen om vidgat utsläppshandelssystem (EU ETS).
  • all tillförd energi till en byggnad bör räknas lika oavsett om den produceras på plats vid byggnaden eller tillförs utifrån det omkringliggande energisystemet.
  • direktivförslaget borde ha tydliga kopplingar till effektdimensionen och den effektutmaning som finns i energisystemet.

Vidare bör energikraven vara teknikneutrala med avseende på uppvärmningssystem. En byggnad är oftast tänkt att stå i åtminstone ett århundrade, och kan byta uppvärmningsform flera gånger under den tiden. Då är det viktigt att inte energiprestandakraven låser in byggnaden i något enskilt uppvärmningssystem. Därför borde direktivet fokusera uteslutande på själva byggnadens egenskaper och inte hur energitillförseln sker. Det finns gott om andra regelverk och styrmedel som träffar energisystemen.

Energigas Sverige noterar också att det finns hänvisningar till delegerade och implementerande akter i Kommissionens förslag. Energigas Sverige anser generellt att det finns anledning att vara försiktig med den typen av bemyndigande som ger Kommissionen rådighet att via delegerade akter förändra innebörden av lagstiftning som tidigare behandlats inom EU:s lagstiftningsprocess.