Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till ändring. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 15 juli 2021.

Den korta svarstiden har dock inte möjliggjort en fullödig analys av förslaget, varför vi ber om att få återkomma med eventuellt mer detaljerade synpunkter i den fortsatta dialogen med Infrastrukturdepartementet. Vi förutsätter att departementet välkomnar en sådan fortsatt dialog.

Sammanfattning av Energigas Sveriges viktigaste synpunkter:
• Energigas Sverige konstaterar att flera direktiv- och förordningsförslag i ”Fit for 55” fortfarande inte samverkar, trots EU-kommissionens goda ansats. Det behöver åtgärdas under kommande förhandlingar av klimatpaketet.
• Sverige bör verka för teknikneutralitet i EU-politiken. I den remitterade förordningen har EU-kommissionen tyvärr tagit ett ordentligt kliv i fel riktning när det gäller den saken.
• Energigas Sverige välkomnar en ambitiös utbyggnad av el- och vätgasinfrastruktur men vi anser att biogasen bör hanteras utifrån samma ambitionsnivå. Så är inte fallet i Kommissionens förordningsförslag, trots att biogasen tillhör marknadens mest hållbara och kostnadseffektiva alternativ för vägtrafiken. Energigas Sverige vill poängtera vikten av att kostnadseffektivitet beaktas när EU:s medlemsländer nu ska enas kring målen för infrastrukturutbyggnad.
• Det är bra att den nya förordningen tydliggör att det finns både förnybara och fossila alternativa drivmedel. Däremot är det helt oacceptabelt att el, vätgas och ammoniak inte följer samma logik som gäller för övriga alternativ, d.v.s. en uppdelning i fossilt och förnybart.
• Det är mycket bra att förordningen tydligare (än nu gällande direktiv) pekar på ”a clear decarbonisation pathway” för fossila gasformiga och flytande drivmedel. Vi saknar dock ett liknande resonemang för el och vätgas som drivmedel.
• Som alltid när nya drivmedel sätts ut på marknaden är det av största vikt att säkerheten prioriteras när infrastrukturen byggs ut. Det gäller såväl el som vätgas och andra alternativa drivmedel.

Läs mer i remissen ovan.