Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 15 juli 2021. Den korta svarstiden har dock inte möjliggjort en fullödig analys av förslaget, varför vi ber om att få återkomma med eventuellt mer detaljerade synpunkter i den fortsatta dialogen med Infrastrukturdepartementet. Vi förutsätter att departementet välkomnar en sådan fortsatt dialog.

Förslaget
FuelEU Maritime är en del av EU-kommissionens förslag till lagstiftningspaket ”Fit for 55” som presenterades den 14 juli 2021. Syftet med FuelEU Maritime är att på ett konkurrens- och teknikneutralt vis öka efterfrågan på icke-fossila bränslen genom att införa obligatorisk reduktion av växthusgaser från fartyg överstigandes 5000 bruttoregisterton (GT) enligt följande:
• 2 procent from 1 januari 2025
• 6 procent from 1 januari 2030
• 13 procent from 1 januari 2035
• 26 procent from 1 januari 2040
• 59 procent from 1 januari 2045
• 75 procent from 1 januari 2050
I FuelEU Maritime föreslås också att krav införs att använda landström från 2030 för passagerar- och containerfartyg.
De föreslagna kraven kommer att omfatta fartygsresor inom och mellan unionen samt 50 procent av resor till eller från unionen och tredje land. Fartygs uppehåll i EU-hamn är inkluderat i sin fullo.

Läs mer i ovan remiss.