Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad remiss. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 27 december 2021.

Övergripande kommentarer

  • Vi är i grunden positiva till att det kommer europeiska krav på minskade utsläpp av växthusgasen metan. Det ligger i linje med vår branschs ambitioner och målsättningar. Flera av våra medlemsföretag arbetar redan idag aktivt med att minska sina metanemissioner. Årligen genomförs exempelvis mätningar för att kvantifiera utsläpp i olika typer av stationer i våra ledningsnät för överföring och distribution av naturgas och biometan. Mätningarna är dock vanligen dyra och tidkrävande att genomföra, varför det hittills inte bedömts möjligt att genomföra mätningar på samtliga stationer årligen.

  • Den absoluta merparten av våra två svenska LNG-terminalers emissioner kanaliseras till respektive anläggnings varmfackla där mängden metan mäts innan det förbränns – vilket innebär att rena metanutsläpp är mycket begränsade i förhållande till LNG-hanteringen. På dessa terminaler är även emissionskraven reglerade i miljötillståndens villkor som inte är formulerade helt i linje med er remiss, bland annat regleras metanemissioner idag genom företagets egenkontrollsystem och rapportering.
  • Vi anser att förslagets krav på rapportering och tillhörande tredjepartskontroll medför onödig, stor och kostsam administrativ börda utan att tillföra motsvarande nytta. Särskilt systemet med tredjepartskontroll kommer väsentligt att fördyra vår branschs strävan mot nollutsläpp av metan. Vi ser hellre att kontrollregimen kan bibehållas som dagens egenkontroll med rapportering och tillhörande myndighetstillsyn snarare än genom tredjepartskontroll.

  • I remissen anges att tillkommande kostnaderna förväntas bäras av prissättningen av operatörernas tjänster. Det är dock viktigt att operatörerna kan erbjuda ett konkurrenskraftigt energislag i konkurrens med andra energislag – vilket förutsätter kostnadseffektiv reglering för att minska metanutsläppen.

  • Det är därtill oklart hur rapporteringen ska gå till. Det behöver klargöras om rapporteringen ska ske direkt i ett internationellt (digitalt) system eller om den ska skickas till den behöriga myndigheten.

  • Det är dessutom oklart hur långt nedströms operatörens (TSO eller DSO) ansvar sträcker sig. Ansvaret bör lämpligen inte sträcka sig längre än till första ventil inom slutkundens fastighet (det vill säga servis-ventil eller motsvarande). Det behöver också klargöras i förslaget.

Läs hela remissvaret ovan.