Inledning
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat betänkande. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 30 juni 2021.

Sammanfattning
Vi har i vårt remissvar fokuserat på några av Utfasningsutredningens mest centrala förslag där gasbranschen anser att Utfasningsutredningen har ett synsätt, och en utgångspunkt, som riskerar att försena, fördyra och försvåra den viktiga klimatomställningen.

Energigas Sveriges viktigaste synpunkter är:

 • Förslaget om mål om endast nollutsläppsfordon i nybilsförsäljningen 2030
  Energigas Sverige avstyrker förslaget och föreslår i stället ett riksdagsbundet mål som omfattar de personbilar som ger lägst klimatutsläpp i ett well-to-wheel-perspektiv (WTW). Vi anser att både nationell och europeisk lagstiftning ska bygga på forskningsförankrat WTW- eller LCA-perspektiv på klimatutsläpp.

 • Förslaget om EU-omfattande nollutsläppskrav på olika typer av fordon
  Energigas Sverige välkomnar skärpta krav i EU:s koldioxidnormer för fordon men avstyrker förslaget att införa nollutsläppskrav baserat på utsläpp från ”avgasröret”. Vi anser att eventuella nollutsläppskrav ska bygga på forskningsförankrat WTW- eller LCA-perspektiv på klimatutsläpp.

 • Inför inte det vilseledande begreppet nollutsläppsfordon i svensk politik
  Energigas Sverige avstyrker alla förslag som innebär att begreppet ”nollutsläppsfordon” införs i svensk politik. Detta eftersom begreppet antyder att det finns fordon som inte ger upphov till några klimatutsläpp, vilket inte är sant. Det finns inga fordon som ger ”nollutsläpp”, varken idag eller inom överskådlig tid. I alla fordons och drivmedels livscykler uppstår utsläpp. Begreppet ”nollutsläppsfordon”, så som utredningen definierar det (med systemgränsen vid ”avgasröret”) missar detta viktiga faktum. Mål och styrmedel som styr mot så kallade ”nollutsläppsfordon” riskerar således att bromsa och försvåra klimatomställningen.
  Läs mer i remissen ovan.