Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad rapport. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 5 mars 2020.

Avgränsning för Energigas Sveriges remissvar

Då förslagen i Energimarknadsinspektionens rapport träffar elmarknaden (inte gasmarknaden) väljer vi att avgränsa Energigas Sveriges remissvar till mer principiella synpunkter gällande föreslagna kundbestämmelser samt utvecklingen av regelverket på el- och gasmarknaderna generellt. Gällande kundbestämmelserna önskar vi även hänvisa till Energiföretagens remissvar för en mer utförlig redogörelse av respektive synpunkt.