Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerade skrivelser. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 20 mars 2020.

Avgränsning för Energigas Sveriges remissvar

Energigas Sverige väljer att enbart kommentera Naturvårdsverkets förslag att inte låta rötning vid gårdsbaserade rötningsanläggningar omfattas av allmänna regler. Naturvårdsverkets förslag innebär att dessa verksamheter även fortsättningsvis är anmälningspliktiga.