Biogasmarknadsutredningen bekräftar att inhemsk produktion av biogas och andra förnybara gaser ska prioriteras. Biogas är en värdefull tillgång för Sverige, med många samhällsnyttor i många sektorer. Biogasen sluter kretslopp, gör avfall och restprodukter till resurser, minskar utsläppen, genererar biogödsel till det ekologiska lantbruket samt skapar försörjningstrygghet och nya gröna jobb. Sverige har redan nått långt inom biogasområdet, men utvecklingspotential finns.

– Produktionen av biogas och andra förnybara gaser kan mångdubblas till 2030 med rätt förutsättningar. Det är mycket glädjande att utredningen har tagit fasta på det och vi hoppas att alla partier ställer sig bakom förslaget till nationellt mål om att Sverige ska producera 10 terawattimmar biogas år 2030. Nu måste regeringen snarast ansöka om fortsatt skattebefrielse för biogas. Vi gör samma bedömning som utredningen – att EU-kommissionen kommer att acceptera en förlängning av statsstödsgodkännande utan problem eftersom den svenska biogasen produceras från avfall och restprodukter, vilket rimmar helt med EU:s ambitioner, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Utredningen föreslår att nuvarande skattebefrielse för biogasen kvarstår i alla sektorer, och att regeringen ansöker om statsstödsgodkännande från EU på tio år. Skattebefrielsen kombineras med förslag på långsiktiga premier för rötning av gödsel, uppgradering av rötad biogas samt förvätskning. Utredningen föreslår även fortsatt utredning av ett bredare styrmedelspaket för annan typ av förnybar gas från andra tekniker än rötning.

– Om de införs kommer utredningens förslag att förbättra konkurrensvillkoren för svensk biogas och leda till ökad biogasproduktion. Samtidigt är det positivt att förslaget innehåller kontrollstationer där det stäms av om vi når biogasmålen, eller om justeringar i styrmedelspaketet behövs längre fram. Att utredningen även lyfter andra förnybara gaser är också bra, säger Maria Malmkvist.

– Biogasproduktion är viktigt för svenskt jordbruk i många hänseenden, den ger en dubbel klimatnytta eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen minskar, samtidigt som man kan ersätta fossila bränslen. Det ger också produktion av decentraliserad el och värme. Det är glädjande att Biogasmarknadsutredningen är tydlig med att det behövs en långsiktig förlängning av gödselgasstödet för att mer biogas från gödsel ska komma till stånd, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund.

– Vi ställer oss bakom utredningens förslag. Det är mycket positivt för fortsatt utveckling av biogasproduktionen i Sverige att de även inkluderar biogas från reningsverk i de långsiktiga produktionspremierna, något som inte har funnits med i de tillfälliga stöden de senaste åren. För att inte tappa fart, är det viktigt att premierna kommer med i höstbudgeten för 2021, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Tillsammans representerar Energigas Sverige, LRF och Svenskt Vatten aktörer som står för merparten av den svenska biogasproduktionen.

Biogasmarknadsutredningens betänkande:
https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2019/12/SOU_2019_63_webb.pdf

Utredaren Åsa Westlunds debatt i DN:
https://www.dn.se/debatt/sa-kan-svensk-produktion-av-biogas-oka-sju-ganger/

För mer information kontakta:

Energigas Sverige
Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel:
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Palle Borgström, förbundsordförande: 070-3244165, palle.borgstrom@lrf.se
Niklas Bergman, expert resurseffektivisering: 010-1844460, niklas.bergman@lrf.se

Svenskt Vatten
Pär Dalhielm, vd: 070-395 41 02, par.dalhielm@svensktvatten.se
Anders Finnson, miljöexpert: 0708-624 697, anders.finnson@svensktvatten.se