Vi är många som väntat länge på de delegerade akter som Kommissionen enligt Direktivet om förnybar energi ska ta fram för att klargöra under vilka förutsättningar vätgas ska räknas som förnybar. Under det senaste året har flera läckta versioner cirkulerat och skapat oro i branschen. När Kommissionen nu till slut publicerat sina förslag till delegerade akter så ser de faktiskt glädjande nog bättre ut än de versioner vi sett tidigare. I vart fall för vätgasproduktion i Sverige.

I Direktivet om förnybar energi framgår att elektrolysanläggningar för produktion av vätgas måste anslutas till ny förnybar elproduktion om vätgasen ska anses vara förnybar. Principen brukar kallas additionalitet och har till syfte att produktionen av förnybar vätgas ska medföra en ökad produktion av förnybar el.

I de delegerade akterna finns lättnader i kraven för vätgasproduktion i elområden med mer än 90 procent förnybar el. Det framgår även att elområden med låg koldioxidintensitet för elproduktionen undantas från reglerna om additionalitet vilket innebär att Sverige, som har hög andel fossilfri elproduktion, kan tillgodoräkna redan befintlig förnybar elproduktion vid produktion av förnybar vätgas. Dock kommer det att krävas en PPA (Power purchase agreement) som visar att det finns tidsmässig och geografisk korrelation mellan den förnybara elproduktionen och vätgasproduktionen.

- Det är positivt att Sverige med nästan uteslutande fossilfri elproduktion får undantag från additionalitetskraven, men tyvärr har Kommissionen ändå gjort det onödigt krångligt för en producent att visa att förnybar el använts vid vätgasproduktionen, säger Anna Liljeblad, fokusområdesansvarig på Energigas Sverige.

Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige instämmer och fortsätter:

- Energigas Sverige har tillsammans med Energiföretagen Sverige och Svensk Vindenergi arbetat för att länder som Sverige som redan har väl utbyggd förnybar elproduktion ska gynnas av att ha gått före i omställningen. Det är därför glädjande att Kommissionen har tagit till sig våra synpunkter och infört lättnader för svenska vätgasaktörer.

De två delegerade akterna ska nu överlämnas till Europaparlamentet och rådet, som har två månader på sig att granska och antingen godkänna eller förkasta förslagen.