Gas är en viktig del av samhällets omställning. Naturgas är bättre än andra fossila energikällor men målet är givetvis att naturgasen successivt ska ersättas med biogas. Det uttrycks tydligt i den klimatfärdplan som gasbranschen har tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Skiftet har redan inletts på många håll i samhället. Fordonsgasen är så gott som fossilfri, med över 94 procent biogasandel. I Stockholms gasnät är biogasandelen 70 procent, och i det västsvenska gasnätet 26 procent.

En åtgärd som skulle göra stor skillnad för att få ytterligare fart på omställningen till förnybart i gasnäten är att ändra skattebasen för naturgas. Energigas Sverige skickade en hemställan till regeringen om detta i december 2017 men trots positiva signaler från politikerna prioriteras inte frågan.

I dag baseras skatten för användarna på den volym gas de köper. Biogas har lägre energiinnehåll än naturgas. Det innebär att energiinnehållet på gasen i nätet sjunker i takt med att andelen biogas ökar, och att användarna måste köpa mer gas för att nå samma energimängd som tidigare.

Företag (utanför EU-ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter) som använder gasen för energiändamål får då högre skatt för samma energimängd.

Priset på gasen däremot, sätts sedan några år tillbaka efter energiinnehåll. Att skatten fortfarande grundas på volym är ologiskt och harmoniserar inte med systemet i övrigt.

Dessutom innebär nuvarande system att vissa gasanvändare betalar mer skatt än andra för samma energimängd gas. Exempelvis kan två olika industrier, som båda ligger anslutna till gasnätet men vid olika anslutningspunkter, få betala olika mycket skatt varje år trots att de använder lika mycket energi.

Energiinnehållet i gasen kan nämligen variera, bland annat beroende på hur mycket biogas som matas in och var på nätet den plockas ut. Det snedvrider konkurrensen på ett närmast slumpartat sätt, som inte alls ligger i linje med lagstiftarens intentioner. Snedvridningen gäller både företag och privatpersoner.

För att komma till rätta med problemet bör användarna beskattas efter energiinnehåll i stället för efter volym. Det skulle innebära en mer korrekt beskattning med rättvisa konkurrensvillkor, samt ge förutsättningar för en ökad andel biogas i gasnätet. Det skulle också harmonisera bättre med EU-rätten. Energiskattedirektivet anger nämligen redan skatten på gas efter energiinnehåll.

Gasbranschen lanserade 2016 ett system där kunderna debiteras för effekt och energi, givet att energiinnehållet varierar. Projektet involverade hela branschen och stora resurser har lagts ned för att erhålla ett mer rättvist avräknings- och debiteringssystem för slutförbrukarna. Branschen är därmed redo för att hantera varierande energiinnehåll och en skattelagstiftning som baseras på gasens energiinnehåll.

Nu är det upp till regering och riksdag att se till att gasbranschens kunder, både företag och privatpersoner, får en rättvis beskattning. Att ändra skattebasen för naturgas till gasens energiinnehåll är det bästa sättet att uppnå detta. Det skulle samtidigt gynna omställningen till ett hållbarare samhälle och ett förnybart energisystem.

Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige

Debattartikeln publicerades först i Ny teknik