Det var Fossilfritt Sverige som ordnade ett seminarium om uppföljningen av färdplanerna. I samband med detta har alla 22 färdplanerna bidragit med underlag till den rapport som lanserades igår och som är en första uppföljning av färdplanerna. Vad har åstadkommits och vad återstår att göra? Svaret är massor på båda frågorna.

I rapporten finns givetvis ett uppslag utifrån gasbranschens gemensamma klimatfärdplan. Där lyfts framgångar men även fortsatta utmaningar.

En framgång är det vi skrev om i förra nyhetsbrevet, nämligen det glädjande beskedet att regeringen vill införa ett långsiktigt produktionsstöd för biogas. Det är fortfarande inte bestämt hur stödet ska utformas, men jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi förklarade redan vid presskonferensen att med den här satsningen genomför regeringen centrala delar av Biogasmarknadsutredningens förslag.

En annan central del av Biogasmarknadsutredningen är stödpaket II som ska stimulera ökad produktion och förädling av förnybara gaser från andra tekniker än rötning. Nyligen kom Energimyndighetens rapport om behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Utredning av stödpaket II låg med som ett av skälen till uppdraget, men i rapporten föreslår Energimyndigheten att det bör studeras vidare i andra sammanhang och då i ett bredare perspektiv än enbart begränsat till transporter. Det bredare perspektivet skriver Energigas Sverige under på och det överensstämmer väl med Biogasmarknadsutredningens förslag. Men efter nästan ett års utredning och stort engagemang från gasbranschen måste vi dessvärre konstatera att stödpaket II fortfarande ”hänger i luften”.

Hänger i luften gör även den nationella miljöbilsdefinitionen som enligt förslag från Infrastrukturdepartementet skulle ändras nästa år så att biogasbilar inte längre ingår. Efter hård kritik från i stort sett samtliga remissinstanser har det varit tyst från regeringen i frågan. Vi hoppas verkligen att regeringen drar tillbaka förslaget om ändrad miljöbilsdefinition senast i samband med att övriga förslag i remissen förväntas lämnas till Lagrådet innan årsskiftet.

Dessa hängande frågor kan mycket väl bli utmaningar som vi i gasbranschen behöver arbeta vidare med. Det ska också bli spännande att se vad resultatet blir av flera övriga remisser som nu ligger på vårt bord, där remissen om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar och remissen om skärpt miljöstyrning i bonus-malus systemet är två exempel. Dessutom arbetar vi just nu med en remiss avseende Kommissionens förslag till ny Gruppundantagsförordning, som är en del av statsstödsregelverket. 

Vi har också varit inbjudna och lyssnat till Energimyndighetens hearing om det kommande förslaget till nationell vätgasstrategi. Energimyndigheten bjöd på en ordentlig genomgång av de utmaningar som identifierats under arbetets gång och gav en hint om frågeställningarna som kommer att besvaras när uppdraget redovisas till regeringen den 25 november. Bland annat framgick det att Energimyndigheten framför allt fokuserat på vätgas som producerats genom elektrolys från fossilfri el. Vi tycker att myndigheten tydligare ska lyfta möjligheten till vätgasproduktion genom förgasning av biomassa eller reformering av biogas. Även den blåa vätgasens roll i omställningen behöver framgå tydligt. Vi lyfte våra synpunkter muntligt redan vid hearingen men kommer också att skicka in våra synpunkter skriftligt inom kort.

Om vi lyfter blicken lite högre och ser vad som händer på energimarknaden nu både nationellt och internationellt så kan vi konstatera att vi minst sagt lever i turbulenta tider.. Energimyndigheten konstaterar i ”Läget på de globala energimarknaderna” 2021-10-13 att energisituationen i Europa är fortsatt ansträngd, med stigande priser och låga lager för flera energislag. Höga naturgaspriser har drivit upp de europeiska elpriserna vilket skapar problem för slutkonsumenterna. Denna fråga diskuteras nu intensivt och det finns givetvis en stor oro inför en eventuell sträng vinter.

Slutligen vill jag berätta att vi nu är tillbaka på kontoret igen. Vi kommer att arbeta några dagar på kontoret men även fortsätta arbeta digitalt. Det känns fantastiskt roligt att kunna ses igen, ha en dialog IRL och skratta tillsammans vid fikat.

Nu fortsätter vi vårt gemensamma arbete att genomföra vår klimatfärdplan! Heja gasbranschen!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet