Biogasmarknadsutredningen lämnade sitt betänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) i december 2019. Det har nu varit ute på remiss, med Energigas Sverige som en av remissinstanserna. Energigas Sverige tillstyrker utredningens förslag och bedömningar, med endast några mindre detaljsynpunkter.

– Utredningens förslag och bedömningar behöver genomföras så snart som möjligt, som ett viktigt led i att nå de svenska miljö- och klimatmålen. Statlig finansiering till biogas ska inte ses som stöd, utan som betalning för en tjänst. Det som i utredningen kallas för stödpaket 1 bör införas redan 1 januari 2021, säger Ellenor Grundfelt, strategichef Energigas Sverige.

Stödpaket 1 handlar om biogas från rötning, med premier till produktion, uppgradering och förvätskning av biogas. Biogasmarknadsutredningen lyfter även att Sverige bör ha ett nationellt mål för biogasproduktion på tio terawattimmar till 2030. En annan viktig punkt i betänkandet är att Sverige behöver söka om förlängt statsstödsgodkännande för biogasens skattebefrielse, något som regeringen också gjorde i början av april.

– Nu behöver Sverige verka för ett snabbt godkännande av de statsstödsansökningar som regeringen har skickat till EU-kommissionen angående tio års skattebefrielse för biogas och biogasol. Vi behöver också snarast initiera den process som ska resultera i ett nationellt mål för biogas, och ta initiativ till fortsatt utredning av hur stödpaket 2 ska utformas.

Stödpaket 2 innehåller bland annat lån och garantier till producenter av biogas och andra förnybara gaser, samt en produktionspremie till förnybara gaser med andra tekniker än rötning. Här anser Energigas Sverige, i motsats till utredningens rekommendation, att man inte bör invänta kommande kontrollstationer eller eventuella effekter av att staten inför lån och garantier. Det är viktigt bland annat för att undvika snedvriden konkurrens mellan olika förnybara gaser och för att inte förlora den världsunika kompetens som Sverige har byggt upp kring förgasning.

Energigas Sverige delar utredningens syn att exempelvis industrins omställning till förnybar gas kräver en utveckling av fler produktionstekniker än rötning, och pekar även på behovet av att stötta industrin i den omställningen.

– Vår uppfattning är att om regering och riksdag genomför Biogasmarknadsutredningens förslag förbättras förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Sverige. Det skulle vara en stor vinst för klimatet och miljön men också en angelägen åtgärd för ökad försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och nya exportmöjligheter. Det skulle dessutom vara ett stort och viktigt kliv i riktning mot en resurseffektiv cirkulär bioekonomi, säger Ellenor Grundfelt.

 

Läs Energigas Sveriges remissvar på Biogasmarknadsutredningen: https://www.energigas.se/om-oss/remisser-och-hemstaellningar/besvarade-remisser/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Ellenor Grundfelt, strategichef,
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se