I dag bedömer EU bilars klimatpåverkan genom att mäta koldioxidutsläpp vid avgasröret, den så kallade tailpipe-metoden. För gasbilar innebär det att all gas räknas som naturgas. Mätmetoden är mycket missvisande i Sverige där fordonsgasen består till 95 procent av förnybar biogas. Även många andra länder i Europa börjar komma upp i betydande mängder biogas, och andelen ökar snabbt.

I ett brev uppmanar kommunpolitiker från hela landet att regeringen ska verka för en skyndsam ändring av nuvarande EU-regelverk. Klimatnyttan av biogas måste inkluderas vid beräkning av gasfordons och transporters klimatpåverkan. Det gäller både i EU:s koldioxidnormer för fordon och inom den gröna taxonomin.

Kommunpolitikerna ser också med stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre ska omfatta bilar som drivs med biogas. De menar vidare att svensk biogasproduktion måste stöttas genom att förslagen i Biogasmarknadsutredningen, som kom i december 2019, införs snarast.

Så här skriver de i brevet: ”Vi kommuner spelar en viktig roll i den svenska biogasmodellen som har gjort Sverige världsledande på biogas. Vi hanterar avfall som kan bli substrat för biogasproduktion, vi producerar biogas och vi upphandlar och köper in biogas som drivmedel. Övriga nordiska länder har börjat följa vårt exempel, och modellen sprider sig nu snabbt till fler länder i och utanför Europa.

Det här brevet uttrycker den gemensamma syn som vi kommuner länge har haft, där vi ser biogasen som en motor för lokal, grön tillväxt (speciellt på landsbygden) och ett viktigt verktyg för att uppnå såväl våra egna som Sveriges ambitiösa klimat- och miljömål. Men för att vi ska kunna använda biogasen som det viktiga verktyg den är krävs framför allt tre saker:

  • Att de förslag som presenteras i Biogasmarknadsutredningen införs skyndsamt
  • Att EU-regelverket möjliggör användning av biogas som drivmedel
  • Att Sveriges nationella miljöbilsdefinition fortsatt inkluderar biogasdrivna bilar

I dessa tre delar behöver vi regeringens och samarbetspartiernas stöd för att på bästa sätt kunna ta tillvara biogasens nytta som resurs för samhället.”

En kopia av brevet har skickats till svenska riksdagsledamöter och europaparlamentariker.

Brevet i sin helhet kan läsas här