Förutom möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina, innehåller ändringsbudgeten förslag om tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll till följd av höga gaspriser, så kallad gaspriskompensation.

Enligt ändringsbudgeten ska medel i storleksordningen 150 miljoner kronor tillföras för ett tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll som kompensation för höga gaspriser. Stödet föreslås gälla från oktober 2021 till september 2022. Enligt regeringen är skälet för förslaget att priserna på gas har ökat till mycket höga nivåer, vilket har medfört att många hushåll som använder gas har fått kraftigt höjda kostnader. Regeringen anger också att detta i synnerhet gäller för kunder längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet.

- Energigas Sverige är mycket positiva till att regeringen nu föreslår en gaspriskompensation. Vi har arbetat för att både privata konsumenter och företag ska kompenseras för de höga gaspriserna. Det är viktigt för att inte snedvrida marknaden. Samtliga energislag bör hanteras likvärdigt, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Förslag på förordning om utformning av stödet är nu på remiss till den 9 februari 2023.