Ett omdöme som vi har fått är att det var väldigt många intressanta, duktiga och inspirerande talare på scenen. De var även väldigt bra på att hålla tiden måste jag säga vilket ju underlättar för alla moderatorer – ett stort tack för det! Eftersom Energigas Sverige har ett brett uppdrag som omfattar samtliga energigaser i inom alla sektorer, och en mycket bred flora av frågor att hantera – allt från styrmedel, EU-frågor, kommunikation, analyser och utredningar till frågor som rör säkerhet och teknik. Allt detta försöker vi återspegla under Gasdagarna, där det givetvis är viktigt att det ska vara högaktuella frågor som presenteras och diskuteras. Vi lägger ut presentationerna efter hand här på vår webbplats, läs gärna och inspireras igen! Även i år går talargåvan till stöd för insatser som genomförs i Ukraina, denna gång via Rädda barnen och Läkare utan gränser.

År 2023 var ett rekordår på många sätt – fler samarbetspartners än någon gång tidigare, många fler utställare (totalt 40 stycken) än tidigare år och även många fler deltagare – mer än 320 stycken var på plats på Hotel Skansen. Det bådar gott för framtida Gasdagar och vi hoppas att ni fyller i den utvärdering som skickades ut i måndags så att vi kan få inspel kring framtida talare och teman eller andra konstruktiva tankar och idéer som ni har för att göra Gasdagarna ännu bättre!

Med detta vill vi från oss alla tacka er alla som på något sätt deltog på Gasdagarna 2023! Det är tack vare alla våra samarbetspartners, utställare, talare och självklart alla deltagare som det är möjligt att ordna två dagar där alla energigaser är i fokus! Nu siktar vi mot Gasdagarna 2024 och återkommer med information framöver!

Tillsammans med hela gasbranschen arbetar Energigas Sverige oförtrutet vidare med utmaningarna kring den besvärliga situation som uppstått sedan Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielsen för biogas och biogasol ogiltigförklarades genom EU-tribunalens dom som vann laga kraft och verkställdes tidigare i år.

Den 5 maj 2023 skickade Energigas Sverige, på uppdrag av ett 80-tal drabbade företag, in ett brev till regeringen där producenter och användare av gas återigen uppmanar regeringen att vidta skyndsamma åtgärder och ansöka om fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol via GBER. Det är tydligt att det är det företagen vill och ser som den bästa vägen framåt. Företagen menar att regeringen behöver utnyttja denna möjlighet utan dröjsmål, det är oerhört viktigt. Att branschen ska bära full skatt medan vi inväntar statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen är inte ett acceptabelt alternativ. Det företag behöver är att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.

Regeringen behöver även säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats genom att verka för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av de nya bestämmelserna i GBER. Det är naturligtvis även viktigt att regeringen kommunicerar till marknaden att de avser vidta dessa åtgärder.

På samma sätt som förra gången i april så skickades brevet till finansminister Elisabeth Svantesson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, landsbygdsminister Peter Kullgren, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson samt minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Energigas Sverige arbetar med frågan på många olika sätt, och är väldigt tacksamma för de kloka synpunkter och stöd som vi får från gasbranschen.

På Energigas Sveriges webbplats har vi samlat alla underlag i denna fråga på en specifik plats, läs gärna de underlag som finns där. Energigas Sverige är givetvis behjälpliga i allt regeringen önskar få hjälp med och vi hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog som gör att åtgärder vidtas nu. Det enskilt viktigaste budskapet är att tiden för att agera är här och nu! I väntan på att nya GBER träder i kraft kan förberedelser genomföras så att det bara är att trycka på knappen när den dagen kommer.

Arbetet med att säkerställa finansieringen av vår satsning på H2Safety pågår intensivt och flera företag har visat intresse för att delta. Projektet kommer att omfatta frågor som rör säkerhet och teknik kring vätgas. Även för detta projekt ska vi anställa en projektledare så småningom så om ni är intresserade, håll utkik. Om ni som företag är intresserade av att delta i H2Safety så får ni gärna kontakta ansvarig chef Mattias Hanson. Han nås på mattias.hanson@energigas.se.

Energigas Sverige är även en av de organisationer som ska uppgradera sin klimatfärdplan under året. Det pågår ett intensivt arbete med att ta fram uppmaningar till politiken och komplettera tidigare skrivningar med vad som har skett både internationellt och nationellt sedan färdplanen togs fram. En viktig och grannlaga uppgift som vi hoppas att ni i branschen uppskattar.

Nu fortsätter vi vårt arbete för gasbranschens utveckling, inspirerade och glada efter Gasdagarna 2023!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet