Energimyndigheten har nu publicerat sitt förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak. Avsikten, utöver att bidra till fossilfrihet, är att peka ut en tydlig riktning för att olika aktörer, såväl privata som offentliga, ska kunna samarbeta mot samma mål.

I strategin föreslås planeringsmål för elektrolysörkapacitet till 2030 och till 2045. Förslaget innehåller även översiktlig beskrivning av åtgärder som behöver genomföras för att användningen av fossilfri vätgas ska kunna bidra till att nå fossilfrihet senast år 2045.

- Vi välkomnar Energimyndighetens förslag till vätgasstrategi. Den är väl genomarbetad, men vi hade nog hoppats att den skulle innehålla skarpa förslag till lagändringar som behövs för att få fart på satsningarna på vätgas i Sverige, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Förslaget till vätgasstrategi pekar ut områden där lagstiftning behöver tas fram eller ändras för att bidra till en utbyggnad av fossilfri produktion och användning av vätgas. Men de utpekade områdena föreslås i de allra flesta fall utredas vidare eller ses över.

- Det gör att vi tappar tid, fortsätter Maria Malmkvist. Om vi ska uppfylla de föreslagna planeringsmålen behöver vi komma igång nu. Men det är positivt att Energimyndigheten lyfter fram Energigas Sverige som en aktör som kan bidra med sektorsanpassade normer och handböcker. Säkerhetsfrågor kring gas och framtagande av anvisningar och normer hör till vårt dagliga arbete och det är extra kul att vår kompetens inom området lyfts fram specifikt i strategin.

Energimyndigheten föreslår ett planeringsmål om minst 5 GWel elektrolysörkapacitet till 2030, vilket enligt myndighetens beräkningar kan leda till utsläppsminskningar på 1,5–3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2ekv). Motsvarande planeringsmål till 2045 föreslås uppgå till ytterligare 10 GWel elektrolysörkapacitet, med potential att bidra till utsläppsminskningar på 7–15 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2ekv).

Länk till strategin

Mer info
Anna Wallentin Avdelningschef Marknad och kommunikation,
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se
Kommentarer
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se