Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Omställningen av dessa transporter behöver påskyndas och där är alternativa bränslen, som biogas och el, en viktig del. Ett hinder är att till exempel el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb omställning eftersom det råder brist på förare med C-körkort. Dessutom innebär det ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.

- Detta är en mycket viktig åtgärd som Energigas Sverige tillsammans med flera andra branschorganisationer, åkerier och andra berörda har lyft fram sedan ett antal år tillbaka. Det är därför glädjande att frågan nu tas vidare och vi ser verkligen fram emot att försöksverksamheten sätter i gång så snart som möjligt, säger Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

Biogasen är även avgörande för att nå Sveriges högt satta miljö- och klimatmål, och förtjänar att värderas därefter. Våra matrester, avloppsvatten, stallgödsel och andra restprodukter blir till förnybar energi, samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar biogödsel till ny ekologisk mat. Landsbygd möter stad i ett kretslopp med unika samhällsnyttor och stor utvecklingspotential. Biogas är cirkulär ekonomi praktiken.

Gasdrivna lastbilar kan drivas med fordonsgas, och den genomsnittliga förnybartandelen i fordonsgasen har ökat över tid. Under 2022 var den uppe i nästan 100 procent. Det gäller både flytande och gasformig fordonsgas. Enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverket erbjuder fordonsgasen marknadens bästa klimatprestanda*.

- Alla alternativ kommer att behövas för den omställning av transportsektorn som ska ske till 2030. Biogas och förnybar vätgas är två viktiga bränslen som bidrar till att nå uppsatta mål, och det är viktigt att försöksverksamheten omfattar alla alternativa bränslen som genererar något tyngre fordon, menar Maria Malmkvist.

* Energimyndighetens rapport (ER 2022:08), Drivmedel 2021, september 2022; Naturvårdsverket, Klimatklivet – Vägledning om beräkning av utsläppsminskning, 2022-05-06.