Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är ett mycket ambitiöst mål som Motormännen helhjärtat har ställt sig bakom. Resan mot målet verkar dock bli gropig. De flesta seriösa aktörer är ense om att inget av de förnyelsebara drivmedelsalternativen ensamt kan klara målet. Elektrifiering kommer att behöva gå hand i hand med bio- eller avfallsbaserad biogas, diesel och etanol.

Under 2017 registrerades över 379 000 nya personbilar i Sverige, av dessa var drygt 40 procent bensindrivna, cirka 50 procent dieseldrivna men endast 1 procent gasdrivna. Det svaga intresset för biogas har flera orsaker. Den snabba introduktionen av gasbilar i bland annat taxiflottor och tung trafik gav brist på gas vid mackarna, vilket skapade rykten om att det var svårt att få tag på bränsle.

Problemen är idag överbryggade och det är inte längre kö vid gaspumpen. Fortfarande saknas dock helt tankmöjligheter i landets mer glesbefolkade delar. Nu gällande skattebefrielse gäller till utgången av år 2020. Det krävs självklart betydligt längre perspektiv än så för att övertyga konsumenterna om att det långsiktigt är vettigt att investera i en gasbil.

Garantera biogasen fördelar på sikt

Under 2018 kommer det nya fordonsskattesystemet bonus-malus att introduceras. Regeringen lyssnade på Motormännen och lyfte gasbilen som ett bonusberättigat alternativ i systemet. Det är naturligtvis positivt, liksom Klimatklivets möjligheter till stöd för biogasproduktion, distribution och delar av merkostnad för tunga fordon. Här ser vi alltså positiva signaler på framställningen av drivmedlet och nybilsköpen av fordonen.

Fortfarande saknas dock de tydliga och långsiktiga incitamenten för den övervägande majoriteten av hushållen som är hänvisade till andra- och tredjehandsmarknaden på personbilssidan. Dessutom exporteras många gasbilar, precis som laddhybrider, i stor utsträckning innan de når begagnatmarknaden. Ska de klimatsmarta, ekonomiskt realistiska och brett användbara biogasbilarna få en bredare introduktion på konsumentsidan i Sverige, måste regeringen garantera biogasens ekonomiska fördel på lång sikt.

Måste löna sig att äga miljöbil

Det måste löna sig att äga de miljöbästa alternativen, inte bara att köpa dem. Om regeringen menar allvar med en bred introduktion av klimatsmarta och rena fordon, måste det märkas i konsumenternas vardag. Använd de medel som finns tillhands: Differentierade eller avskaffade trängselskatter, fri eller reducerad parkeringsavgift, låt miljösmarta bilar nyttja kollektivkörfält om de har minst två passagerare. Detta är bara några förslag på effektiva åtgärder.

Istället vill företrädare för regeringspartierna se så kallade miljözoner med förbud mot bilar med förbränningsmotorer i landets tätorter. I skrivande stund känner vi inte till detaljerna i regeringens förordningstext, men Transportstyrelsens utredningsunderlag är mycket oroande. I vissa lägen ska endast elbilar tillåtas, i andra områden förbjuds äldre bilar med förbränningsmotorer eller hybrider. ”Äldre” i den här debatten betyder fem till tio år gamla. Miljöbilar, däribland de biogasdrivna, som är riktigt bra val för såväl klimatet som plånboken, förbjuds till förmån för elbilar med kort räckvidd och en prislapp som de flesta hushåll bara kan drömma om.

Ökade kostnader för hushållen

Samhällsekonomiska och sociala konsekvenser av miljözoner är helt outredda. Andra utsläppskällor som i överväldigande majoritet står för kväveoxid- och partikelutsläpp nationellt har inte beaktats. De biltillverkare som producerat dieselfordon med för höga kväveoxidutsläpp, och därmed orsakat topparna i avgasnivåerna på några av landets gator, går skadeslösa.

Det är hushåll och småföretagare som drabbas värst. De få ekonomiska beräkningar som har gjorts antyder kostnader på närmare tio miljarder kronor för hushållen, endast i Stockholms stad. Samhällsbesparingarna genom renare luft i samma område stannar på 330 miljoner kronor och nyttan kommer att vara överspelad efter bara fem år, då den naturliga förnyelsen av fordonsparken kommit ikapp.

Med tanke på kortsiktigheten i regelverket är det inte märkligt att konsumenternas förtroende för politikens vilja att stötta en omställning till fossiloberoende fordonsflotta får sig en allvarlig törn.

Biogasbil borde vara attraktivt val

Norge har visat vägen på elbilssidan med stimulanser både vid köp och vid ägande. Inget hindrar Sverige från att följa efter och inkludera de fordon som har minst miljöpåverkan över hela livscykeln, från tillverkning och användning till återvinning.

Biogasbilarna står sig mycket väl i jämförelse och borde vara ett betydligt mer attraktivt val för fler konsumenter redan idag. Ge hushåll som väljer biogasdrivet trygghet genom att garantera långsiktig ekonomisk konkurrenskraft för drivmedlet, en fortsatt utbyggd distribution även i glesbygd och tydligare fördelar framför fossildrivna alternativ.

Heléne Lilja
kommunikationschef
Motormännens Riksförbund

Carl Zeidlitz
trafiksäkerhetsansvarig
Motormännens Riksförbund

Läs senaste numret av tidningen Energigas här