Den 2 juli publicerade Boverket nyheten på sin webbplats.

Kortfattat innebär ändringarna att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Ändringarna som nu träder i kraft den 1 september 2020 möjliggör byggande med biogas som uppvärmningslösning.

I tabellen nedan framgår de nya viktningsfaktorerna per energibärare, där biogas alltså ingår i kategorin ”Fasta, flytande och gasformiga biobränslen (VFbio)" och därmed får viktningsfaktor 0,6:

Ändringarna finns att läsa i Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BFS 2020:4).