Trenden de senaste åren med marginell ökning av biogasproduktionen håller i sig. Under 2020 steg biogasproduktionen med 2,4 procent enligt statistiken som samlas in och sammanställs årligen av Energigas Sverige tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenskt Vatten och Avfall Sverige, på uppdrag av Energimyndigheten. Samtidigt har den kraftiga ökningen av biogasanvändningen de senaste åren till följd av ökad import brutits. Nettoimporten av biogas till det sydvästsvenska gasnätet via Danmark ökade med endast en procent under 2020 till knappt 1,9 TWh. Den totala biogasanvändningen i Sverige uppskattas därför till drygt 4 TWh under 2020, en ökning med två procent jämfört med 2019. Sedan 2015 har biogasanvändningen mer än fördubblats (+107 procent) medan den svenska produktionen under samma period endast ökat med 11 procent.

Mängd biogas som uppgraderas för att kunna användas som fordonsgas eller matas in på gasnät ökade med fyra procent 2020 och utgjorde 65 procent av produktionen (1401 GWh) medan 19 procent användes för värmeproduktion.

Utöver biogas produceras vid rötningsanläggningarna även en rötrest som kan användas som gödningsmedel inom jordbruket. Totalt producerades knappt 3 miljoner ton rötrest (våtvikt) vid svenska biogasanläggningar under 2020, varav 2,6 miljoner ton (87 procent) användes som gödningsmedel i jordbruket.

- Statistiken är positiv men biogasproduktionen har stått och stampat eftersom vi väntat på besked från politiken, Mer biogas betyder också slutna kretslopp och mer biogödsel till svenskt jordbruk. Det långsiktiga produktionsstöd som regeringen presenterade i samband med höstbudgeten är mycket efterlängtat och behövs verkligen för att anläggningarna ska våga satsa och biogasproduktionen ska kunna lyfta i Sverige, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, hoppas också att regeringens aviserade biogasstöd nu kan antas av riksdagen så att mer biogas kan produceras från gödsel.

- Biogas från gödsel ger en dubbel klimatnytta genom att utsläppen från gödselhanteringen minskar samtidigt som biogas kan ersätta fossila bränslen. Vi hoppas nu att biogasstödet utformas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag, med en särskild premie för biogas från gödsel, så att antalet gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar som rötar gödsel kan öka kraftigt och bidra till stora utsläppsminskningar, säger Palle Borgström.

Biogasproduktionen och uppgraderingen kan öka betydligt även på avloppsreningsverken.

- Det är oerhört angeläget att Sveriges reningsverk inkluderas i produktionsstödet. Detta måste regeringen snarast förtydliga. Annars riskerar Sverige tappa en tredjedel av befintlig biogasproduktion vilket sänker graden av egenförsörjning och försvårar den gröna omställningen. Med en uppgraderingspremie för all uppgraderad biogas som komplement till skattebefrielse kan uppgraderingen vid reningsverken öka och facklingen minska. Det vore mycket positivt. Vi vill samtidigt uppmana regeringen att visa långsiktighet och tydlighet i politiken avseende biogas som drivmedel, där fortsatt främjande av biogasfordon vid sidan om el och vätgas behövs. Den senaste tidens vacklande skapar oro inte minst bland reningsverken för den lokala avsättningen vilket hämmar biogasutvecklingen, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

- Jag instämmer i att biogasen behövs för omställningen av transportsektorn för att nå målet 2030. Vi vet att intresset för biogas växer även i andra sektorer och de föregående årens ökade biogasanvändning visar att efterfrågan finns. Om riksdagen röstar igenom biogasstödet kan svensk biogas konkurrera i fler användarsektorer, inte minst inom industrin, vilket vore väldigt efterlängtat. Det förutsätter dock att stödet inte begränsas till användning i transportsektorn och att det också stimulerar förvätskning till LBG, i linje med Biogasmarknadsutredningens förslag, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

- Det är mycket glädjande att regeringen äntligen presenterar ett långsiktigt biogasstöd även om detaljerna ännu är oklara. Det är en viktig pusselbit som nu faller på plats. Nu hoppas vi att regeringen också skyndsamt går vidare med övriga pusselbitar som presenterades av Biogasmarknadsutredningen, som stödpaket II för andra förnybara gaser och tekniker än biogas från rötning. Men också att se till så att biogas från gasnät får tillgodoräknas inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS, från årsskiftet, säger Maria Malmkvist.

Läs mer om 2020 års biogasstatistik och hela rapporten här

Läs Energimyndighetens pressmeddelande

Läs om regeringens föreslagna långsiktiga biogasstöd

För mer information kontakta

Energigas Sverige

Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se 

Linus Klackenberg, ansvarig produktion, biogas och hållbarhetskriterier: 076-803 00 43, linus.klackenberg@energigas.se 

Avfall Sverige

Tony Clark, vd: 072-245 22 20, tony.clark@avfallsverige.se 

Caroline Steinwig, rådgivare för biologisk återvinning: 040-35 66 23, caroline.steinwig@avfallsverige.se 

Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgström, förbundsordförande: 010-184 40 70palle.borgstrom@lrf.se 

Niklas Bergman, expert resurseffektivisering: 010-1844460, niklas.bergman@lrf.se 

Svenskt Vatten

Pär Dalhielm, vd: 070-395 41 02, par.dalhielm@svensktvatten.se 

Klara Westling, expert Vatten, Miljö och Samhällsutveckling: 08-506 002 15, klara.westling@svensktvatten.se