– Regeringens förslag är mycket glädjande. Biogasolen bör givetvis vara skattebefriad, precis som andra biobränslen. Det har vi på Energigas Sverige arbetat för i många år, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Det är finansdepartementet som har lagt fram en promemoria där de föreslår en ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi. I den nya skrivningen föreslås att ”befrielsen från energi- och koldioxidskatt för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta biogasol. Med biogasol avses ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från propan eller butan”.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021, under förutsättning att ett statsstödsgodkännande har erhållits dessförinnan. Remissvar ska vara finansdepartementet tillhanda senast 8 januari 2020.

Läs mer hos regeringen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/12/skattebefrielse-for-biogasol-som-forbrukas-for-uppvarmning/

För mer information kontakta

Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig:
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se