Biogas är en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till försörjningstryggheten i Sverige. Biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduktion av klimatpåverkande gaser i livscykeln. Jordbruket minimerar sina klimatutsläpp samtidigt som biogasen kan användas för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn eller industrin. Det innebär dubbel klimatnytta samtidigt som Sveriges fossilberoende minskas, beredskapen stärks och sårbarheten för höga energipriser minskar.

Regeringen föreslår nu en fortsatt premie till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer premien att hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas, hos Energimyndigheten. Det föreslås därför en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026.

- En fortsättning på gödselgaspremien till biogasproducenter är viktigt för Sveriges klimatomställning. Därför är regeringens beslut ett efterlängtat besked, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Regeringen föreslår också att Klimatklivet stärks och förlängs. Klimatklivet är ett investeringsstöd till fysiska investeringar som minskar klimatutsläppen. De åtgärder som ger störst utsläppsminskning per investerad krona är de som får stöd. Under förra året var biogas det område som fick mest stöd från Klimatklivet. Hela Klimatklivet får ett höjt anslag på 800 miljoner kronor 2024, 2 miljarder kronor 2025 och 2,5 miljarder kronor 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.

- Regeringens satsning på Klimatklivet är en positiv och viktig signal till biogasbranschen som i dagsläget har det mycket tufft med anledning av den förlorade skattebefrielsen, menar Maria Malmkvist.

Skatteverket beviljar inte längre skattebefrielse för biogas eller biogasol efter att EU-tribunalens dom, den så kallade Landwärmedomen, vann laga kraft under våren. Därmed försämras konkurrenskraften för biogasen och i förhållande till diesel och bensin, för vilka regeringen aviserar en sänkning av skatten från och med 2024.

Industriklivet förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor för att möjliggöra investeringar i den tunga industrin, särskilt stålindustrin, som minskar utsläppen genom elektrifiering och användning av vätgas.

- Det är viktiga förstärkningar av befintliga stöd som regeringen presenterar i dagens budgetproposition. Nu gäller det att också få på plats de pusselbitar som saknas. Det handlar om att skyndsamt återinföra skattebefrielsen men också att möjliggöra för tung industri att ställa om till bland annat vätgas och biogas, framhåller Maria Malmkvist.

Regeringen satsar även på de så kallade klimatpremierna som syftar till att introducera tunga miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner. Samtidigt aviserar regeringen att de stödberättigade fordonstyperna till klimatpremierna nu ska ses över.

- Biogasdrivna lastbilar ger mest utsläppsreduktion per investerad krona och bör självklart vara fortsatt stödberättigade. Med skattebefrielse på biogas och bibehållen klimatpremie är biogaslastbilarna ekonomiskt konkurrenskraftiga och driver omställningen i snabb takt. Det vore oansvarigt av regeringen att bromsa den utvecklingen. Klimatpremierna är även viktiga för att få igång omställningen till el- och vätgasdrivna lastbilar, fortsätter Maria Malmkvist.

Mer information om Landwärmedomen

https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/uppmaning-till-regeringen-aterstall-skattebefrielsen-nu/ 

Mer information om gödselgasstödet finns här

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-utokar-stod-till-jordbrukare/ 

Mer information om Klimatklivet finns här

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/klimatklivet-och-andra-klimatsatsningar-starks-2024-med-4-miljarder-kronor/ 

Länk till budgetpropositionen för 2024

Mer information

Michelle Elger Ekman, kommunikationsansvarig
076-117 34 30, michelle.elger.ekman@energigas.se 

Kommentarer

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se