EU-kommissionen beslutade 20 juli att stödordningen ”Skattebefrielser för vissa förnybara energikällor som används för värmeproduktion” får förlängt med två år till slutet av 2020. Beslutet innebär att vissa skattepliktiga biobränslen, bland annat biogas, även fortsättningsvis befrias från energiskatt och koldioxidskatt när de används för värmeproduktion.

Både energiskatten och koldioxidskatten är miljörelaterade skatter. Nedsättning eller befrielse från skatterna kan vara utformade så att åtgärderna räknas som statligt stöd. Sådana stöd måste godkännas av kommissionen innan de införs.

Beslutet är förenligt med kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (EEAG). Det innebär att beslutet inkluderar krav på att stödmottagarna inte överkompenseras. Stödet får bara kompensera för merkostnaderna för framställningen av biobränslet i förhållande till det fossila bränsle som ersätts.

Biogas som drivmedel omfattas inte av beslutet. Här finns sedan innan ett statstödsgodkännande som gäller till och med 31 december 2020. Förslag till skattebestämmelser för biogas för tiden efter år 2020, både som uppvärmningsbränsle och drivmedel, kommer att utredas inom den statliga biogasutredning som tillsattes innan sommaren.

Skattebefrielse vissa förnybara energikällor som används för värmeproduktion (pdf 726 kB)