Det är inte så konstigt. För genom insamling av matavfall, och andra restprodukter, är det möjligt att producera lokalt ett av de mest miljösmarta bränslena som både minskar klimatavtrycket och bidrar till renare luft. Biogasproduktionen ger också biogödsel, vilket bidrar till minskad övergödning och möjliggör produktion av ekologisk mat.
Därför ser många kommuner och regioner biogasen som ett strategiskt viktigt bränsle för att minska fossilberoendet i transportsektorn, men också för att uppnå flera andra miljömål. Det har lett till att Sverige i dag är världsledande med stor andel biogas i transportsektorn.

Vinsterna är alltså flera. Men det kostar också att producera biogas. Det finns ekonomiska utmaningar på flera håll, men lönsamheten kan förbättras när marknaden utvecklas – varje aktör som ställer om till biogas underlättar alltså för en omställning också i andra delar av landet och världen.

Framgångsfaktorn är tydlighet och långsiktighet – det krävs en bred politisk enighet om biogasens viktiga roll i klimatomställningen.

Biogasens roll i Jönköpings kommun diskuteras nu efter att det kommunala bolaget Jönköpings Rådhus AB beslutat att lägga ner biogasanläggningen i Torsvik.

Det finns heller inga planer på att ersätta den nuvarande produktionen med en ny biogasanläggning. Produktionen anses vara för dyr och avsättningen osäker.

Förslaget om nedläggning diskuteras i kommunstyrelsen den 8 februari och fullmäktige den 23 februari.

Inför dessa möten vill vi rikta en fråga och två uppmaningar till ansvariga politiker som ska behandla frågan:

Hur ska era miljömål uppnås?

Enligt kommunens avfallsplan (2016 till 2019) ska allt matavfall ”gå till produktion av biogas och biogödsel”. Dessutom anger regionens mål för kollektivtrafiken att hela 90 procent av stadstrafiken och 80 procent av regiontrafiken ska drivas av förnybara drivmedel till år 2020. Båda målen förutsätter som vi tolkar det, ökad produktion och användning av biogas. Hur ska dessa mål uppnås om kommunen lägger ner sin egen biogasproduktion?

Ta fram en offensiv ekonomisk plan för ökad avsättning

Det har framkommit i debatten att Jönköping Energi Biogas AB har dragits med underskott under flera år, men nu budgeterar bolaget för nollresultat år 2017. I stället för att planera nedläggning borde ansvariga politiker lägga upp en offensiv plan för att stabilisera bolagets ekonomi och öka avsättningen av biogas.

Lär av andra kommuner som har vänt utvecklingen och i dag har lönsam biogasproduktion. Åtgärder för effektivare produktion, upphandlingen av biogasbussar och samverkan över kommun- och länsgränser för att skapa nya marknader är några viktiga frågor. Dessutom finns goda förutsättningar för statlig medfinansiering genom Klimatklivet.

Tänk långsiktigt och visa ledarskap

Kommunen måste värna den investering som gjorts för att kunna producera både biogas och biogödsel, vilket bidrar till att nå uppsatta miljömål. Det är också viktigt att ta vara på kommuninvånarnas stora miljöengagemang. Då måste kommunen visa att det insamlade matavfallet används på ett vettigt sätt.

En ansvarsfull klimat- och miljöpolitik kräver helhetsperspektiv och långsiktighet – oavsett om besluten tas i riksdagen eller i en kommun. Utmaningen är att formulera en långsiktig och offensiv plan som tydliggör biogasens roll för att uppnå kommunens och regionens klimat- och miljömål.

Om politiken visar ledarskap och värnar biogasen ges också rätt signal till företag i branschen, vilket är nödvändigt för att utveckla marknaden och öka avsättningen.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Länk till Jönköpings-Posten