Biogasen är en viktig pusselbit för att nå Sveriges högt satta miljö- och klimatmål, och förtjänar att värderas därefter. Statliga pengar till biogas ska inte ses som stöd, utan som betalning för en samhällstjänst som bidrar till klimatarbetet, näringslivsutveckling, ekologiskt jordbruk och mycket annat. Med ökad svensk biogasproduktion tar vi bättre vara på våra resurser och ökar försörjningstryggheten.

När Biogasmarknadsutredningen presenterade sitt betänkande strax innan jul poängterade utredaren Åsa Westlund mycket riktigt biogasens breda nyttor. Utredningen la fram flera viktiga politiska förslag, bland annat att Sverige ska ha ett nationellt mål att producera tio terawattimmar biogas 2030 – fem gånger mer än i dag. Det är en bra början, och en bred politisk uppslutning kring ett sådant mål borde vara självklar. Men potentialen är mycket större än så. Biogasmarknadsutredarna har gått igenom forskningen på området och drar slutsatsen att potentialen för svensk biogasproduktion är 30–37 terawattimmar 2030, och ökande därefter.

Intresset för att använda biogas är stort, både inom transportsektorn, el- och värmebranschen och industrin. Användningen av biogas i Sverige har ökat med 30 procent per år sedan 2017. En stor del av den svenskproducerade biogasen används till personbilar, bussar och sopbilar, med en mycket hög klimatnytta samtidigt som den bidrar till den lokala cirkulära ekonomin. Ny statistik för 2019 visar att biogasandelen i den svenska fordonsgasen ligger på 94 procent, och att den totala försäljningen går upp. Utvecklingen av flytande biogas öppnar nya marknader inom långväga tunga transporter, sjöfart och industri.

För att den svenska biogasmarknaden ska fortsätta utvecklas i nivå med de mål som sätts i Biogasmarknadsutredningen och i ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”, som gasbranschen lämnar över till regeringen 18 mars, behövs ett antal omedelbara åtgärder från politiken:

– Förläng den tillfälliga premien till produktion av biogas i vårändringsbudgeten. Den behövs eftersom de långsiktiga spelreglerna kan vara på plats tidigast till årsskiftet 2021.

– Ansök om statsstödsgodkännande för förlängningen av biogasens skattebefrielse, helst för tio år framåt. Och det börjar bli bråttom – det nuvarande godkännandet gäller bara till och med utgången av 2020.

– Inför de långsiktiga premier, och övriga förslag och bedömningar, som tas upp i Biogasmarknadsutredningen. Det skulle ge den skjuts som biogasmarknaden behöver, både när det gäller produktionstakt och investeringsvilja.

Nu när industrin, el- och värmeproducenterna och transportsektorn ska ställa om är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara hela biogasens potential. Att inte göra det, vore helt enkelt dumt – för miljön och klimatet, men också för samhällsekonomin.

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Debattartikeln publicerades först i Second Opinion