Under de kommande dagarna kommer många moderata företrädare från kommuner, regioner och riksdagen att samlas på Sverigemötet i Karlstad för att diskutera framtida lösningar på Sveriges utmaningar. Vi som representerar branscher som arbetar med cirkulär ekonomi i praktiken är gärna med och bidrar med vår kunskap. Avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme samverkar till gagn för såväl miljö- som klimatarbetet.

Ett steg i rätt riktning är att principen om att förorenaren betalar ska gälla fullt ut inom alla områden. Vi, liksom Moderaterna, anser att ansvaret ska läggas uppströms när det gäller avfall och i synnerhet plast. Det innebär att aktörer som sätter produkterna på marknaden ska betala för deras klimatpåverkan.

Regeringens förslag att beskatta avfallsanläggningar är ett steg i fel riktning. Avfallförbränningsskatten har redan dömts ut av regeringens egna utredare, berörda myndigheter och majoriteten av inblandade aktörer.

Vi föreslår i stället en klimatkompensationsavgift för alla som sätter produkter med fossil plast på marknaden. Ett träffsäkert styrmedel för minskning av fossil plast i omlopp och mer återvinning, så som plastutredningen föreslog (december). På detta sätt fastställs att det är förorenaren som ska betala.

Samma princip bör gälla läkemedelsrester som efter användning hamnar i vattnets kretslopp. Moderaternas generösa förslag om statligt bidrag till läkemedelsrening bör kompletteras med producentansvar för läkemedel, så att miljökostnaderna belastar producenterna i stället för vatten- och avloppskollektiven.

I Energiöverenskommelsen från 2016 står att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara en förnybar el- och värmeförsörjning”. Vi håller med. Problemet är att Boverkets byggregler gynnar enskild uppvärmning med värmepump framför gemensamma uppvärmningslösningar. Detta behöver åtgärdas omgående.

Ett annat stort problem som seglat upp är alla de skatteförslag som regeringen med samarbetspartier lagt på kraftvärmen. Förutom avfallsförbränningsskatten föreslås att energiskatten trefaldigas och att koldioxidskatten ska bli åtta gånger så hög för kraftvärme inom EU ETS. Det återstår endast några få procent fossila bränslen inom fjärr- och kraftvärmen och utfasning för dessa är redan planerade. Skattehöjningarna motverkar dessa planer och innebär i stället att lokal elproduktion från kraftvärme läggs ner.

Enbart bestraffning är sällan ett bra verktyg för att åstadkomma förändringar. Moderaterna behöver gå från ord till handling, de aktuella skatteförslagen måste stoppas annars kommer fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft hotas. Moderaterna behöver därför medverka till att en sammanhållen strategi för fjärr- och kraftvärmen tas fram.

Ett fantastiskt exempel på cirkulär ekonomi är tillverkning av biogas och biogödsel. Matrester och andra organiska avfallsrester blir rena drivmedel och bränslen inom industrin samt biogödsel på våra åkrar. Men dubbelsubventionerad importerad gas konkurrerar i dag ut den svenska biogasen.

Det är viktigt att Moderaterna ser till att biogasen får fortsatt stöd tills den pågående utredningens förslag beslutats och fått genomslag.

Moderaternas val att stänga det statliga investeringsprogrammet Klimatklivet bromsar utvecklingen av cirkulära lösningar – inte minst inom biogasområdet. Klimatklivet eller motsvarande initiativ behövs för att biogas- och andra aktörer ska kunna fortsätta investera i utvecklingen mot ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Moderaterna behöver driva en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste framgå i kommande moderata förslag så att Sverige kan ställa om – på riktigt.

Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Debattartikeln publicerades först i Dagens Samhälle