Det är glädjande att Centerpartiet menar allvar med ambitionen att leverera politik för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle. Och vi tar gärna emot passningen att även vi branscher har en avgörande roll att spela i omställningen.

Precis som Rickard Nordin och Magnus Ek (C) skriver är biogasen ett ypperligt och konkret exempel på cirkulär ekonomi. De menar att statliga pengar till biogas inte ska ses som stöd, utan som betalning för en samhällstjänst.

Ett sådant synsätt är helt nödvändigt för biogasens fortsatta utveckling. Här har vi i branschen ett arbete att göra i att övertyga politiker från alla läger om att biogasen är avgörande för omställningen, och förtjänar att värderas därefter.

Redan i vårändringsbudgeten

Vi hyser stor förhoppning på en bred politisk uppslutning kring Biogasmarknadsutredningens mål och förslag. Men i väntan på att de långsiktiga premierna kan träda i kraft, behöver det tillfälliga biogasstödet förlängas redan nu i vårändringsbudgeten.

"Kan inte plötsligt ändra"

Det talas ofta om att offentlig sektor har en viktig roll genom att ställa krav på cirkularitet, klimatnytta och resurseffektivitet i upphandlingar.

Det är rätt och riktigt och mycket av det görs redan. Också här krävs långsiktighet, så att leverantörer vågar satsa. Då kan man inte, som nu sker i flera regioner, plötsligt ändra förutsättningarna genom att exempelvis handla upp ny lokaltrafik som inte går på biogas, utan att ha en alternativ avsättning för biogasen. Det är kontraproduktivt och marknadsförstörande – och särskilt viktigt i regioner med offentligt ägda biogasanläggningar.

Produktpass välkommet

Något som det talas mer sällan om är att privata företag har samma ansvar som det offentliga i att påverka produktutveckling genom sina inköp. Svenska företag köper in varor för miljardtals kronor varje år från olika leverantörer, både inrikes och utrikes. Vilka krav ställs på dessa leverantörer?

Centerpartiet, som part i januariöverenskommelsen, behöver aktivt verka för att också det privata näringslivet bidrar till att produkterna som sätts på marknaden kan återbrukas, repareras eller återvinnas.

Företagen bör informera om miljöpåverkan under hela produktionskedjan. Därför är januaripartiernas förslag om så kallade produktpass mycket angeläget och välkommet.

Inte rätt lösning

Vi håller med Centerpartiet om att alltför mycket resurser som hade kunnat återföras i kretsloppet eldas upp och kloka styrmedel för att styra om detta är välkommet. Tidigare erfarenhet, utredning och experter pekar emellertid på att en skatt på avfallsförbränning inte åstadkommer detta, samtidigt som den skadar den lokala energiproduktionen och återvinningen.

Inrätta statlig åtgärdsfond

Vi delar Centerpartiets uppfattning att VA-frågorna tenderar att hamna i skymundan – trots enorma förnyelse- och investeringsbehov i samhällskritisk infrastruktur. Den låga förnyelsetakten i våra vattenledningsnät äventyrar leveranssäkerheten och det krävs stora investeringar nu framöver.

Vissa kommuner, med få invånare, har sådana utmaningar inom VA-området att man kommer behöva statligt stöd. Vi menar att en statlig åtgärdsfond bör inrättas så att kostsamma och nödvändiga åtgärder kan genomföras. Därutöver kommer taxorna i snitt att behöva fördubblas. Klimatförändringar, teknisk utveckling och nya miljöskadliga ämnen utmanar hela samhället, inte minst vårt dricksvatten och den hållbara staden.

Verklig förändring

Även om våra åsikter skiljer sig från Centerpartiets i vissa sakfrågor, kan vi ta avstamp i den gemensamma förändringsviljan. När vi trycker på med gemensamma krafter både från politiken, kommunala verksamheter och näringslivet kan verklig förändring komma till stånd. Det räcker en bra bit när vi går vidare mot ett mer cirkulärt samhälle.

Tony Clark, vd, Avfall Sverige
Pär Dalhielm, vd, Svenskt vatten
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Debattartikeln publicerades först i Altinget