I höstbudgeten aviserade regeringen att en delegation för cirkulär ekonomi ska tillsättas. Delegationen ska, enligt budgeten, ”stimulera omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. På regeringssammanträdet den 12 april tog regeringen beslut om att inrätta delegationen. Det är ett viktigt initiativ.

Vi representerar branscher som är avgörande för en cirkulär näringslivsutveckling i praktiken: avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme. Vi arbetar med en lokal infrastruktur i världsklass som sluter kretsloppen – varje dag. Vi väntar med stort intresse på regeringens delegation, och bistår den gärna. Några medskick redan nu:

1. Främja samarbeten

Att olika aktörer samverkar är avgörande i det cirkulära samhället. En cirkulär ekonomi knyter på ett tydligt sätt samman branscher, länder, stad med landsbygd samt det offentliga med det privata.
Medskick: För att lyckas måste vi planera för smarta systemlösningar redan från början.

2. Se till hela kretsloppet

I ett slutet kretslopp återanvänds produkter och avfall återvinns. Producenterna måste redan på ritbordet ha återanvändning och återvinning i åtanke. Och återvinning av energi får inte glömmas bort. Det ger värme till bostäder, förnybar energi till fordon och industri, samt biogödsel till ekologisk livsmedelsproduktion.
Medskick: Det behövs effektiva styrmedel som ytterligare stimulerar de lokala kretsloppen. Det är därför viktigt att ekodesigndirektivet införs och att principen om det ekonomiska producentansvaret fullföljs. Även kommunernas roll vad gäller förebyggande och återanvändning måste tydliggöras. En fungerade marknad och upphandlingsregler som ser till att konkurrensen inte snedvrids till förmån för icke-cirkulära lösningar är en förutsättning för att kretsloppet ska fungera.

3. Utnyttja och utveckla synergieffekter

Den cirkulära näringslivsutvecklingen för med sig mängder av nya idéer, innovationer och beteenden. Förutom att bidra till miljö- och klimatmål, som mindre avfall, rent vatten och minskade utsläpp, skapar det cirkulära tänkandet tillväxt, nya företag och nya jobb – inte sällan på landsbygden. Ett starkt inhemskt kretslopp bidrar också till försörjningstryggheten och Sveriges beredskap.
Medskick: Minska mängden avfall genom åtgärder högt upp i avfallshierarkin, säkra näringsämnenas kretslopp och gör insamling av matavfall och rötning obligatorisk. Ställ krav på biogödsel i upphandlingar för att möta efterfrågan på ekomat.

4. Var utåtriktade

Svensk kunskap kring grön teknik, hållbarhet och ren energi inom samhällets infrastruktur är gedigen och efterfrågad av andra länder. Vi har därför ett unikt tillfälle till ökad export inom den cirkulära näringslivsutvecklingen. Smart City Sweden, som är Sveriges arena för exportfrämjande inom smarta och hållbara städer, har rönt mycket uppmärksamhet.
Medskick: Glöm inte exportfrågan. Främja samverkan mellan små och stora företag, stärk tillgången till kapital och se till att exportstöden utvecklas, gärna med särskilt fokus på miljöteknik och hållbara lösningar.

Cirkulärt är smart

Framtidens affärsmodeller är cirkulära, och hållbara. De företag, regioner och länder som ligger i framkant inom den cirkulära näringslivsutvecklingen kommer att vinna i längden. Att tänka cirkulärt är att tänka smart, helt enkelt. Det utgår vi från att delegationen för cirkulär ekonomi kommer att göra. Det är dags att det arbetet kommer igång nu.

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Ulf Thysell, tf vd, Svenskt Vatten
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
Weine Wiqvist, vd, Avfall

Länk till artikeln i Altinget