Gasdagarna i Båstad handlar om hur Sverige ska förhålla sig till de utmaningar som den pågående klimat- och energiomställningen innebär för svensk industri och transportsektor.

Biogas är resurseffektivt då vi utnyttjar organiskt avfall för att göra fordonsbränsle samtidigt som vi får fram biogödsel för ekologisk odling. Reduktionseffekten för biogasen uppgår till 70-100 procent när den ersätter fossila drivmedel. Men biogasen är så mycket mer än bara ett fordonsbränsle – det är ett system för ett hållbart samhälle med samhällsnyttor som innebär biogödsel till det ständigt växande ekologiska lantbruket, hållbara transporter som skapar bättre luftkvalitet i våra städer och minskad klimatpåverkan globalt.

Första fossilfria välfärdslandet

Politiken nationellt har antagit tuffa klimatmål som innebär att transportsektorn senast år 2030 ska ha reducerat sina klimatutsläpp med 70 procent och att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Det saknas därför inga ambitioner från politiken men hur ska det gå till? Vad kan marknaden klara av själv och vilka politiska styrmedel kommer behövas?

Vi menar att det finns regionala exempel som politiker på den nationella nivån kan lära sig av. Ett av dem är Skåneregionen som är ett lysande exempel på hur en fungerande gasinfrastruktur lett till att många industrier idag använder naturgas och gasol i sina verksamheter. Förutom att dessa energigaser minskar koldioxidutsläppen med 25 procent jämfört med oljeanvändningen, möjliggör de också en ökad inblandning av biogas i de befintliga gasnäten. Det gör att industriföretag i sin tur kan fasa ut sina oljeprodukter i sina verksamheter.

Tydliga styrmedel och signaler

Även inom matavfallshantering, som omvandlas till biogas genom rötning, utmärker sig skånska kommuner. När Avfall Sverige undersökte vilka kommuner som bäst tar tillvara sitt matavfall hamnar invånarna i Båstad kommun i topp: hela 61 procent av det uppkomna matavfallet tas tillvara, vilket ska jämföras med det nationella målet på 40 procent till år 2018.

Detta hade inte varit möjligt om politiken inte gett tydliga styrmedel och signaler av vad som förväntades av marknaden. Att Region Skåne också antagit en färdplan som innebär att regionen ska vara Europas ledande biogasregion år 2030 har också bidragit till att skapa fasta spelregler för både konsumenter och producenter på den regionala nivån. Men mer måste till.

Grönt lyft för Sverige

Klimatfrågan är inte en regional angelägenhet utan i allra högsta grad en nationell och i slutändan en global angelägenhet. Därför måste politiken se till att få med biogasen i den nationella målbilden för klimat- och energiomställningen, och inleda en konkret diskussion om hur långsiktiga investeringar ska främjas och hur biogasproduktionen ska stimuleras.

Med en nationell strategi kan biogasen bli ett nytt system för ett hållbart samhälle och ge ett grönt lyft som Sverige såväl behöver.

Maria Malmkvist VD
Energigas Sverige

Länk till artikeln i Skånska Dagbladet