När Miljöpartiet nu samlas till sin kongress i Örebro kan det vara på sin plats att understryka hur viktigt det cirkulära perspektivet måste vara, nu och i framtiden Vi representerar branscher som arbetar med cirkulär ekonomi i praktiken. Avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme samverkar till gagn för såväl miljö- som klimatarbetet. Den första budgeten då ambitionerna i 73-punktsprogrammet skulle konkretiseras inger farhågor. Låt oss ta några exempel:

Bakslaget för biogasen

Den uteblivna förlängningen av det tillfälliga produktionsstödet till biogas som infördes förra året blev ett allvarligt bakslag. Det går också stick i stäv med januariöverenskommelsen. Där står att regeringen ska satsa på ”Investeringar i produktion och distribution av biogas.” Skrivningen är förstås mycket välkommen, liksom den återinförda satsningen på Klimatklivet. Men produktionsstödet behövs det också.

Biogas och biogödsel är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi. Våra matrester blir till förnybar energi, samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar näring till ny ekologisk mat. Landsbygd möter stad i ett kretslopp med många samhällsnyttor och stor utvecklingspotential.

Ojämlik konkurrens

Men situationen för svenska biogasproducenter har inte förändrats. Ojämlik konkurrens från importerad biogas, med dubbla stöd, fortsätter. Det riskerar att hämma produktionen av biogödsel som är mycket viktig för omställningen till ett cirkulärt och hållbart samhälle. Genom att röta gödsel blir klimatnyttan dubbel eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen minskar.

När Biogasmarknadsutredningen presenterar sitt betänkande är det viktigt att biogasens breda samhällsnytta lyfts fram. Biogas produceras vid både reningsverk, samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar och politiken måste ge incitament för fortsatta investeringar och förutsättningar så att mer organiskt material kan tas tillvara. Stöd till biogas bör alltså också omfatta biogas producerad från avloppsslam.

Vi välkomnar de beslut som regeringen tog i somras om obligatoriskt krav på insamling av hushållens matavfall. Men det räcker inte – kravet bör utökas till att även omfatta verksamheters matavfall.

Försämringar för fjärrvärmen

Vi ser med oro på skatte- och styrmedelsförslag som kraftigt försämrar fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft – i strid med Energiöverenskommelsen och utan avsedd miljöstyrning. För att försörja ett cirkulärt samhälle med förnybar och återvunnen energi, krävs omfattande investeringar och de kraftiga skattehöjningarna på kraftvärmen är exempel på hur man nu i stället minskar utrymmet för sådana investeringar. Att ta ut koldioxidskatt för produktion i anläggningar som redan betalar för sina utsläpp av koldioxid genom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), och som redan planerat för sin omställning till fossilfrihet, snabbar inte på omställningen – tvärtom.

Misstag införa kritiserad skatt

Det är beklagligt att Miljöpartiet medverkar till att återinföra den starkt ifrågasatta och ineffektiva avfallsförbränningsskatten. Det är ett misstag, särskilt som regeringens utredare, berörda myndigheter och alla inblandade aktörer helt underkänner skatten. Det var också huvudskälet till att den togs bort år 2010. I praktiken innebär det en helt onödig ”dubbelbeskattning”, eftersom förbränning av avfall redan omfattas av den europeiska utsläppshandeln.

Det hade varit bättre att införa en klimatkompensationsavgift för alla som sätter varor och produkter med fossil plast på marknaden. Det är ett träffsäkert styrmedel för mindre fossil plast i omlopp och mer återvinning. Plastutredningen föreslog innan årsskiftet att ett sådant styrmedel bör utredas.

Vi tvivlar inte på MP:s goda vilja

Vi förstår Miljöpartiets dilemma att få gehör för sin politik, givet det parlamentariska läget. Vi tvivlar inte på den goda viljan eller ambitionerna utan är varje dag redo att dela med oss av sakkunskap, erfarenheter och genomtänkta, realistiska förslag som kan hjälpa Sverige nå sina miljömål och föra oss några rejäla kliv närmare ett cirkulärt samhälle. Vi hoppas att Miljöpartiet lyssnar.

Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige

Debattartikeln publicerades först i Altinget