Både regeringen och riksdagen lyfter ökad cirkularitet och resurseffektivitet som avgörande för att nå miljömålen. Det är bra. Men fortfarande kvarstår många frågetecken kring hur det ska uppnås, rent praktiskt.

Centerpartiet, som i dag inleder sina kommundagar i Uppsala, måste bidra till en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi.

"Bör göras snarast"

Ett av de klarast lysande exemplen på cirkulär ekonomi är produktionen av biogas och biogödsel. Biogasmarknadsutredningen satte upp målet att Sverige år 2030 ska producera fem gånger mer biogas än i dag. Med ökad svensk biogasproduktion tar vi bättre vara på våra resurser och ökar försörjningstryggheten. Vi välkomnar därför utredningens förslag på produktionspremier. De är avgörande för att svensk biogasproduktion ska utvecklas, och måste med i budgeten för 2021.

Bland Sveriges kommuner finns en oro för att de föreslagna stödnivåerna inte kommer att räcka till för att nå lika konkurrensvillkor mellan inhemsk och importerad biogas. Det är dock positivt att förslaget innehåller kontrollstationer där det stäms av om vi når biogasmålen, eller om justeringar i styrmedelspaketet behövs längre fram.

Utredningen föreslår vidare att nuvarande skattebefrielse för biogasen kvarstår i alla sektorer, och att regeringen ansöker om statsstödsgodkännande från EU på tio år. Det bör göras snarast.

Förbud kan bli dyrt

De kommunala vatten- och avloppssystemen är ytterligare ett konkret exempel på cirkulär ekonomi. I den statliga utredningen "Hållbar slamhantering", som nyligen överlämnades till regeringen, föreslås ett förbud mot spridning av avloppsslam – med undantag för spridning av slam av god kvalitet på jordbruksmark. Det visar att man prioriterar återanvändning av resurser, som mull, fosfor och andra näringsämnen.

Om förslaget blir verklighet kommer det att innebära en omställning till helt nya lösningar för de flesta reningsverk i Sverige. I så fall förbjuds nämligen den vanligaste slamanvändningen, som anläggningsjord och sluttäckning av deponier. Regeringsunderlaget måste se till att Sverige inte låser in sig i ny och dyr infrastruktur där viktiga resurser förbränns i stället för tas tillvara.

Vatten som cirkulär resurs

Vi delar Centerpartiets uppfattning om att det krävs ett omfattande förebyggande uppströmsarbete för att begränsa läkemedelsrester i avlopp och reningsverk. Vi delar även partiets ambition kring hur vattenförsörjningen kan förbättras, effektiviseras och klimatanpassas genom en mer genomtänkt förvaltning. Låt oss fortsätta söka gemensamma lösningar kring hur vi bäst kan använda vatten som en cirkulär resurs.

Omdebatterad skatt

En fråga som har debatterats flitigt under året är kapaciteten i elnäten. Centerpartiet menar att förutsättningarna för lokal kraft måste förbättras och lyfter i det sammanhanget speciellt kraftvärmens konkurrenskraft.

Samtidigt har partiet varit med om att föreslå och återinföra den vitt omdebatterade avfallsförbränningsskatten. Detta trots att en utredning, nästan alla remissinstanser och regeringens egna myndigheter har slagit fast att skatten är ett ineffektivt instrument som inte ger några miljönyttor.

Centerpartiet var dessutom med om att besluta om den skattechock på fossila bränslen i kraftvärmen som infördes med rekordkort varsel under 2019. För att nå ett cirkulärt samhälle, där vi använder förnybar och återvunnen energi, krävs omfattande investeringar. Skattehöjningarna på kraftvärmen minskar utrymmet för sådana investeringar och hindrar övergången till cirkularitet.

Upp till bevis

I stället för avfallsförbränningsskatt hade det varit bättre att införa en klimatkompensationsavgift för alla som sätter varor och produkter som innehåller fossil plast på den svenska marknaden, precis som plastutredningen påpekade i sitt betänkande 2018.

Centerpartiet behöver, tillsammans med samarbetspartierna, säkerställa en politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Vi tvivlar inte på att ambitionen finns där, den syns i både januariavtalet och den klimatpolitiska handlingsplanen. Nu är det upp till bevis. Det är dags för Sverige att få en cirkulär politik i praktiken.

Tony Clark, vd, Avfall Sverige
Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige


Debattartikeln publicerades först i Altinget