Sverige använder fortfarande 122 TWh fossila oljeprodukter som måste fasas ut, både inom vägtransporter, sjöfart och industri. Industrin behöver ställa om i linje med svenska klimatmål och samtidigt konkurrera på den globala marknaden. Elsystemet behöver utvecklas för att klara den förväntade efterfrågeökningen och en växande andel väderberoende elproduktion. Luften måste bli ren och fri från föroreningar. Parallellt med allt detta måste vi ställa om från linjär till cirkulär ekonomi, där  resursanvändning och avfall minimeras och utnyttjas maximalt. Jordbruket ska bli mer ekologiskt, och försörjningstryggheten borde öka när det gäller landets behov av bränsle, råvaror och växtnäring.

Energigaserna behövs för att lösa de stora samhällsutmaningarna.

Vår vision och våra delmål

Vi som utgör den svenska gasbranschen har, genom vår branschorganisation Energigas Sverige och inom ramen för Fossilfritt Sverige, tagit fram den här färdplanen för att visa hur energigaserna kan bidra till fossilfri konkurrenskraft. Färdplanen har vuxit fram ur ett stort engagemang och samarbete mellan många aktörer som står bakom följande vision:

Gasbranschens gemensamma vision
 • Samtliga energigaser som används i Sverige är helt
  fossilfria senast 2045
 • Potentialen för produktion av förnybar gas realiseras

Som ett led i att förverkliga visionen om helt fossilfria energigaser 2045 sätter gasbranschens klimatfärdplan upp följande delmål:

Gasbranschens delmål till 2023 och 2030
 • År 2023: All gasformig fordonsgas är fossilfri.
 • År 2030: Flytande fordonsgas reducerar växthusgasutsläppen med i genomsnitt 70–90 procent jämfört med fossil bensin och diesel.
 • År 2030: Alla energigaser i el- och värmesektorn är
  helt fossilfria

Det krävs ökad produktion av förnybara gaser

För att göra dagens energigasanvändning fossilfri krävs 20 TWh förnybar gas. Det ska jämföras med dagens användning av förnybara gaser som uppgår till knappt 4 TWh årligen, där ungefär hälften produceras i Sverige. Sannolikt kommer det krävas ännu större volymer förnybar gas eftersom till exempel industrin och transportsektorn fortsätter att konvertera från olja till gas för att snabbt minska utsläppen.

Produktionspotentialen finns i Sverige, men den behöver realiseras i snabbare takt än hittills. Framförallt under uppbyggnadsfasen ser vi även att den inhemska produktionen kan behöva kompletteras med import av förnybar gas.

Gasbranschens åtaganden

Under arbetet med vår klimatfärdplan har vi formulerat 11 prioriterade åtaganden som gasbranschen ska arbeta med för att realisera visionen och nå delmålen:

 • Vi ska investera i mer produktion av förnybar gas i Sverige

  Ett första steg är att nå det nationella produktionsmål som den statliga Biogasmarknadsutredningen har föreslagit: 10 TWh biogas år 2030, varav 7 TWh biogas producerad genom rötning och 3 TWh biogas och andra förnybara gaser producerade med andra tekniker.
 • Vi ska bibehålla vår plats som världsledande på effektiv produktion av förnybar gas

  Vi har redan gjort stora framsteg och nu ska vi behålla ledartröjan genom att ständigt utveckla produktionstekniker, både för de förnybara gaserna och de biprodukter som uppstår i produktionen.
 • Vi ska bedriva branschöverskridande projekt för att uppnå industriell skala

  Gasbranschen ska ta en aktiv roll i att främja branschöverskridande samarbeten, både i Sverige och globalt, som leder till produktion av förnybar gas i större skala.
 • Vi ska bidra till en utvecklad marknad för förnybar gas

  Vi ska stötta och bidra aktivt i upprättandet av såväl nationella som europeiska register och ursprungsgarantier för förnybar gas.
 • Vi ska göra det lätt för våra kunder att välja förnybar gas

  Vi ska stötta våra kunder i att välja de förnybara alternativen i våra produktportföljer.
 • Vi ska nyttja digitaliseringen till att effektivisera och påskynda omställningen

  Det handlar till exempel om att använda digitala verktyg för att kunna hantera varierande energiinnehåll i gasnäten, utveckla informationsspridningen till våra kunder och effektivisera underhåll och reinvesteringar i infrastrukturen.
 • Vi ska fortsätta investera i infrastruktur för distribution av gas

  Med en ökad efterfrågan på energigaser kommer delar av infrastrukturen för gasdistribution behöva utvecklas och byggas ut. Vi ska bygga den infrastruktur som krävs och använda den nya och befintliga infrastrukturen för att leverera en växande andel förnybar gas.
 • Vi ska underlätta för inmatning av förnybara gaser på gasnät

  Vi ska bland annat utreda möjligheter och begränsningar till inmatning av andra förnybara gaser än biogas i gasnäten.
 • Vi ska arbeta proaktivt för en fortsatt säker hantering av energigaser

  Det säkerhetsarbete vi bedriver ska ständigt utvecklas för att möta nya förutsättningar med ny teknik och en växande andel förnybara gaser.
 • Vi ska använda våra egna verksamheter som förebilder

  Vi ska själva ligga i framkant när det kommer till att efterfråga de bästa energilösningarna på marknaden. Vi åtar oss även att kartlägga och minimera eventuella metanutsläpp från våra verksamheter, samt aktivt driva på andra aktörer (till exempel motortillverkare) att göra samma sak.
 • Vi ska stärka branschsamarbetet kring vår gemensamma klimatfärdplan

  Energigas Sveriges årliga verksamhetsplan ska nyttjas som en plattform för att löpande bryta ner färdplanens åtaganden i konkreta delsteg och mer detaljerade mål på kort sikt. Vi ska också kontinuerligt följa upp och vid behov utveckla vår gemensamma klimatfärdplan – med en första uppföljning år 2023.

Hinder på vägen mot fossilfria energigaser

Det mest centrala och utmanande åtagandet är att vi som bransch måste investera i kraftigt ökad produktion av förnybar gas. Under arbetets gång har vi identifierat ett antal grundläggande barriärer som måste undanröjas om vi ska kunna göra det. De tydligaste barriärerna är att:

 • många av våra kunder vill men kan inte betala för fossilfrihet
 • efterfrågan på förnybar gas är osäker
 • snedvriden konkurrens hämmar svensk biogasproduktion
 • styrmedel styr vissa råvaror till andra slutprodukter än förnybar gas
 • vi är beroende av andra branscher för produktion av biogasol
 • den ekonomiska risken är hög vid investeringar i industriell skala
 • marknaden för förnybar gas fortfarande är outvecklad

Gasbranschens uppmaning till politiken

Följande konkreta åtgärder uppmanar vi regering och riksdag att bidra med här och nu:

 • Genomför förslagen och bedömningarna från Biogasmarknadsutredningen
 • Utveckla gröngasprincipen
 • Stärk miljödifferentieringen i sjöfartens avgifter och tillämpa fondlösningar för att stimulera miljö- och klimatåtgärder
 • Verka för ett globalt pris på klimatutsläpp

 Vi ser också följande behov av nya strategier och arbetssätt inom politiken:

 • Det behövs en nationell strategi för industrins tillgång till förnybara gaser
 • Sveriges planering av el- och gasinfrastruktur behöver hanteras samlat
 • Det behövs en handlingsplan för Sverige som nettoexportör i den cirkulära bioekonomin
 • Klimatpolitiska åtgärder behöver utvärderas i ett bredare hållbarhetsperspektiv

Gasbranschen, marknaden och politiken har redan påbörjat resan till fossilfria energigaser 2045. Nu ser vi fram emot att fortsätta med det arbetet och öka takten. Tillsammans med våra kunder, myndigheter, regering och riksdag ska vi säkerställa att vi verkligen nyttjar energigasernas potential som möjliggörare i den miljö- och klimatomställning Sverige behöver göra.