Den svenska produktionen av energigaser utgörs framförallt av biogasproduktionen. Det finns idag mer än 280 biogasanläggningar i Sverige som producerar drygt 2 TWh biogas från främst olika avfall och restprodukter. Produktionsökningstakten har de senaste åren avtagit samtidigt som användningen ökar kraftigt med hjälp av importerad biogas. Det pågår investeringar, inte minst genom stöd från Klimatklivet, men flera avvaktar besked om de långsiktiga konkurrensförutsättningarna som Biogasmarknadsutredningen utrett under 2019. Bland annat väntas investeringar i ny produktion av flytande biogas, där Drive LBG är en bidragande orsak. Det finns en stor potential för ökad biogasproduktion som med verkningsfulla och långsiktiga styrmedel kan realiseras. Det finns också möjligheter till ökad produktförädling och effektiviseringar i branschen.

För att öka produktionen av förnybara energigaser har även förnybar gasol och vätgas, samt power-to-gas, en viktig roll. Här sker inte så stor produktion idag, men potentialen är stor. Det pågår även projektering av naturgas där tillståndsprocess för kommersiell utvinning pågår. Förgasningstekniken är lovande och kan spela en stor roll inte minst för energigaser från lignocellulosa, antingen för syngasanvändning direkt hos industrier eller för förädling till biometan, vätgas eller biogasol. Demonstrationsprojekt finns, men storskalig kommersiell anläggning saknas ännu.

Arbetet inom fokusområdet syftar bland annat till att:

  • Öka förutsättningarna för kostnadseffektiv och lönsam produktion av biogas och biogödsel
  • Lyfta fram gasens många samhällsnyttor och biogasens fördelar i ett cirkulärt perspektiv där ett avfall blir resurs och näring kan återföras till jordbruket
  • Tydliggöra samhällsnytta och potential av storskalig produktion av energigaser från skogsbiomassa och industrins behov av förnybar gas. Bevaka forskningen kring bioenergi och produktion av förnybara gaser med fokus på storskalig produktion genom förgasning.
  • Verka för långsiktiga styrmedel som värdesätter biogasens och biogödselns samhälls- och klimatnytta
  • Verka för att implementeringen av Förnybartdirektivet blir gynnsam för energigaserna.
  • Bevaka utvecklingen av förnybar gasol och utöka samverkan med företag och organisationer som arbetar med frågan. Verka för styrmedel som främjar produktion av förnybar gasol.
  • Ta fram fakta och statistik kring biogasproduktion.
  • Verka för att ett biogasregister med ursprungsgarantier införs i Sverige och att det förbereds för andra förnybara gaser.