Personuppgiftsansvarig

När ni ansöker om medlemskap i branschorganisationen Energigas Sverige tillhandahåller du i egenskap av huvudkontaktperson dina personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och information om var du arbetar någonstans. Energigas Sverige Service AB (”Energigas Sverige”) behandlar dessa personuppgifter och är personuppgiftsansvarig (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning.

Ändamål och rättslig grund

Behandling av dina personuppgifter vidtas av Energigas Sverige i den utsträckning det är nödvändigt att fullgöra avtal (dvs. det medlemsavtal där du är huvudkontaktperson), och för att genomföra åtgärder innan ett sådant avtal ingås (dvs. för att administrera medlemsansökan). Vidare behandlas dina personuppgifter för att kunna skicka ut inbjudan till Energigas Sveriges föreningsstämma. I den utsträckning Energigas Sverige behandlar personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra avtal sker behandling med stöd av en intresseavvägning där Energigas Sverige har berättigade intressen av att skicka information om vår verksamhet i form av medlemsnyhetsbrev och andra nyheter. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter då vi bedömer att du som medlem har ett intresse av att ta emot denna information.

Lagringstider och mottagare

Dina personuppgifter sparas under den tid du är huvudkontaktperson och/eller under den tid företaget är medlem i branschorganisationen.

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Lime Technologies Sweden AB för att kunna fullgöra våra tjänster gentemot våra medlemmar. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).