Personuppgiftsansvarig

För att Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd (”AN”) ska kunna godkänna den av dig sökta gasbehörigheten behandlar Energigas Sverige personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, information om var du arbetar, information vilka utbildningar och seminarier du har närvarat på samt en sammanställning över vilka gasbehörigheter du innehar. Energigas Sverige Service AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning.

Ändamål och rättslig grund

Syftet med Energigas Sveriges personuppgiftsbehandling är dels att möjliggöra för AN att utfärda gasbehörigheter i enlighet med AN:s stadgar, dels att bevaka att den som har gasbehörighet även i framtiden lever upp till kraven i AN:s stadgar. Energigas Sverige har, så som branschorganisation, berättigade intressen av att säkerställa en säker och effektiv gasanvändning och att säkerställa att branschorganisationens medlemmar och gasbehöriga personer lever upp till de kompetenskrav och aktsamhetskrav som ställs upp i lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor. För att uppnå dessa intressen, dvs. godkänna din gasbehörighet samt bevaka din fortsatta gaskompetens, behöver Energigas Sverige behandla dina personuppgifter. Därutöver har Energigas Sverige berättigade intressen av att kunna kommunicera med dig i frågor som rör din gasbehörighet. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre eftersom du innehar en sådan gasbehörighet Energigas Sverige beviljar samt bevakar.

Lagringstider och mottagare

Dina personuppgifter behandlas så länge du innehar någon form av gasbehörighet. För det fall din behörighet av någon anledning upphör så behandlas dina personuppgifter i upp till tre år efter det att behörigheten upphörde, därefter raderas dem. Tidsfristen är satt med beaktande av att du kanske önskar ansöka om behörighet igen inom denna tidsperiod.

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Lime Technologies Sweden AB för att kunna fullgöra vårt auktorisations- och behörighetsarbete. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”). Vid godkänd ansökan kan Energigas Sverige komma att publicera dina kontaktuppgifter, ditt behörighetsnummer, behörighetens giltighetstid samt vilket företag du är anställd på. Sådan publicering sker på Energigas Sveriges webbplats i syfte att upprätthålla en aktuell lista över de gasbehöriga personerna om verkar i Sverige. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).