Personuppgiftsansvarig

När du anmäler dig till Energigas Sveriges olika konferenser, utbildningar eller seminarier (”arrangemang”) tillhandahåller du i samband med anmälan personuppgifter i form av namn, e-post, telefonnummer, vilket företag du jobbar på, samt eventuell specialkost och/eller allergier. För det fall du anmäler dig till en behörighetsgrundande utbildning eller fortbildning blir du även ombedd att tillhandahålla ditt personnummer.

Energigas Sverige Service AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Ändamål, rättslig grund och lagringstider

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna arrangera det ifrågavarande arrangemanget. Alla arrangemang delas in i olika teman. Energigas Sverige kommer att behandla information om vilka tidigare teman du har närvarat på i syfte att i framtiden kunna marknadsföra arrangemang med motsvarande tema till dig. Dessa ändamål rör ett berättigat intresse – att, så som branschorganisation, anordna utbildningar samt ta fram underlag för marknadsföring. För att genomföra det berättigade intresset är behandling av personuppgifter nödvändigt. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre då du tidigare har visat intresse för våra utbildningar och seminarier – i vissa fall är det även ett måste för den gasbehörighet du önskar få. Varje tema återkommer med olika mellanrum. Om ett tema inte har återkommit inom tre år raderas dina personuppgifter.

Ditt personnummer efterfrågas i samband med behörighetsgrundande utbildningar/fortbildningar. Personnummer behandlas i syfte att kunna säkerställa att rätt person blir gasbehörig. Energigas Sverige kommer även att behandla din arrangemangshistorik avseende de behörighetsgrundande utbildningarna och fortbildningarna för att kunna säkerställa att du kan erhålla och behålla din gasbehörighet. Att endast de med tillräcklig kompetens tilldelas gasbehörighet är i enlighet med Energigas Auktorisationsnämnds stadgar. Mot bakgrund av detta har Energigas Sverige identifierat ett ändamål som rör berättigade intressen, för vilket behandling av personuppgifter är nödvändigt. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än Energigas Sveriges berättigade intresse då du självmant har initierat en behörighetsprocess. Om du är eller blir gasbehörig behandlas dina uppgifter så länge du är registrerad. Om du aldrig blir gasbehörig behandlas dina uppgifter i upp till sex år, därefter raderas uppgifterna eftersom giltighetstiden för den behörighetsgrundande utbildningen löper ut.

Om du lämnar information om specialkost/ och eller allergier tillhandahåller du Energigas Sverige känsliga uppgifter. Sådana uppgifter behandlar vi endast med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke – det innebär dock att vi inte kommer kunna erbjuda dig någon specialkost och/eller allergianpassad mat. Denna behandling upphör omedelbart efter avslutat arrangemang.

Mottagare

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Lime Technologies Sweden AB för att kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).