Personuppgiftsansvarig

När du anmäler dig som prenumerant på Energigas Sveriges nyhetsbrev ombeds du att ange en e-postadress. För det fall e-postadressen är personlig tillhandahåller du personuppgifter. Energigas Sverige Service AB (”Energigas Sverige”) är personuppgiftsansvarig för behandling av ovan specificerade personuppgifter (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning.

Ändamål och rättslig grund

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrevet. Energigas Sverige har ett berättigat intresse av att skicka ut nyhetsbrevet till de som önskar motta det. I fall där personuppgifter behandlas inom ramen för detta ändamål så utgör en intresseavvägning rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för de ändamål som rör det berättigade intresset. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre då du själv har uttryckt att du vill motta det.

Lagringstider och mottagare

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter under den tid du prenumererar på nyhetsbrevet. Du avslutar prenumerationen genom att följa den länk som återfinns i e-postutskicken eller genom att skicka din begäran till info@energigas.se.
Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Apsis International AB för att kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).