Personuppgiftsansvarig

När du anmäler dig som prenumerant på tidningen ”Energigas” ombeds du att tillhandahålla personuppgifter så som namn, e-postadress och vilket företag du arbetar på. Om du anmäler dig som prenumerant i egenskap av privatperson lämnar du även personuppgifter i form av din privata bostadsadress.

Energigas Sverige Service AB (”Energigas Sverige”) är personuppgiftsansvarig för denna behandling (Energigas Sverige Service Aktiebolag, org. nr: 556081-9194, besöksadress Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)8-692 18 40 (växel), e-postadress: info@energigas.se, hemsida: www.energigas.se). Energigas Sverige tillämpar vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning.


Ändamål och rättslig grund

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter för att skicka ut tidningen. Energigas Sverige har ett berättigat intresse av att skicka ut tidningen ”Energigas” till de som efterfrågat tidningen. I fall där personuppgifter behandlas inom ramen för detta ändamål så utgör en intresseavvägning rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för de ändamål som rör det berättigade intresset. Energigas Sverige har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre då du självmant anmält att du vill motta tidningen.


Lagringstider och mottagare

Energigas Sverige behandlar dina personuppgifter under den tid du prenumererar på tidningen. Du avslutar prenumerationen genom att [skicka ett mail till info@energigas.se]. För det fall postutlämnarna får felmeddelande vid leverans, t.ex. om du har flyttat, anses du ha avslutat prenumerationen och Energigas Sverige kommer att radera dina personuppgifter.
Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Lime Technologies Sweden AB för att kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig. Vi har skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679) (”GDPR”). Dina personuppgifter delas även med den aktör vi använder oss av för att trycka och distribuera tidningen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.


Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med vår behandling av dina personuppgifter). Du har även rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till någon annan aktör.

Om du vill utöva dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@energigas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).