Naturgasen har bildats för många miljoner år sedan av döda växter och djur och är därmed ett fossilt bränsle. Att gasen har stannat kvar under marken har flera orsaker. Dels har det funnits porösa bergarter som exempelvis sandsten där gasen trängt in, dels har det bildats ett tättslutande lager ovanpå. Gasen finns ofta tillsammans med olja. När man borrar och stöter på en fyndighet kan olja och gas ofta tränga upp till ytan genom självtryck.

I USA har utvinning av naturgas ur skifferformationer ökat under senare år, vilket lett till minskat beroende av importerad olja och lägre energipriser. Utvinningen av skiffergas i USA har stor påverkan på den internationella energimarknaden. Pris, efterfrågan och regelverk avgör om skiffergasen får ett avgörande genombrott även utanför USA:s gränser.

Mest naturgas via Danmark

Naturgas som används i Sverige idag kommer dels via ledning från Danmark och dels i flytande form, LNG, via fartyg från bland annat Norge. De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver. Bland de nordiska länderna är det Norge och Danmark som har naturgasfyndigheter. Norge är världens femte största naturgasproducent.

Gasledningen går från Dragör strax söder om Köpenhamn till Limhamn utanför Malmö. I Sverige går ledningen vidare längs västkusten norrut upp till Stenungsund och söderut till Trelleborg. En mängd grenledningar förser orter längs sträckan med gas. Det tryck som gasen har när den kommer från Danmark till Sverige räcker för att leda den genom hela det västsvenska gassystemet.

Från rörledning till industri och hushåll

De ledningar som används för att föra stora mängder gas från gaskällorna fram till ett distributionsnät kallas transmissionsledningar. De kan ha en diameter på omkring en meter och är dimensionerade för 80 bars tryck. I Sverige grävs ledningar på land ner på en meters djup. När de har dragits fram och täckts med jord syns ingenting utom markeringsstolpar som visar var ledningen går. Marken kan sedan användas som vanligt för jordbruk, men inga hus får byggas inom 25 meter från en transmissionsledning. Ledningarna kan också ligga på havsbotten och är då oftast inte övertäckta.

Från transmissionsledningen leds gasen till mät- och reglerstationer där trycket sänks och gasflödet mäts. I Sverige sänks trycket till 4 bar, vilket motsvarar trycket i ett välpumpat cykeldäck. När trycket i ledningarna är 4 bar och lägre används vanligen rör av plast i stället för stål. För hushåll och andra mindre användare sänks trycket ytterligare en gång, vanligen till 30 millibar eller 0,03 bar.

Naturgas via ledning, fartyg och flaska

Det mest ekonomiska sättet att transportera naturgas är genom ledningar. Från de gasfält som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. För att detta ska vara möjligt kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form. Naturgas i flytande form kallas LNG, liquefied natural gas. Vid nedkylning omvandlas 600 kubikmeter naturgas i gasform till en kubikmeter i flytande form. Tankfartygen går till hamnar som har förbindelse med stora distributionsnät. På senare år har flytande naturgas även börjat fraktas på små fartyg och i tankbilar. Läs mer om transporter av flytande naturgas. 

Naturgas distribueras ibland även i så kallade flaskpaket. De är sammankopplade gasflaskor som klarar mycket höga tryck. Att distribuera gas i flaskpaket är dyrt och används när gas ska köras ut till tankstationer som inte har någon förbindelse med en gasledning.