Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Jämfört med kol släpper gasol ut 34 procent mindre koldioxid och jämfört med olja 14 procent mindre. Utsläppen av andra ämnen som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot är väsentligt lägre från gasol jämfört med kol, olja och biobränslen. Svavelhalten är praktiskt taget noll.

Biogasol är ett helt förnybart bränsle som produceras från biomassa och avfall. Biogasol leder inte till några nettoutsläpp av CO2 vid förbränning.