Det finns totalt 279 anläggningar runt om i Sverige som producerar biogas. Totalt producerades 2 018 GWh biogas under 2016, en ökning med fyra procent jämfört med 2015.

Antal biogasanläggningar i Sverige 2016

Ladda ner bild

Hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 35 procent av all biogas (709 GWh). Mest biogas produceras i så kallade samrötningsanläggningar som också har stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet. År 2016 producerades nästan hälften av den svenska biogasen i totalt 34 samrötningsanläggningar. Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror - såsom matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin - ger detta en stor mängd biogas. Produktionen i samrötningsanläggningar ökade med 9 procent under 2016 till totalt 944 GWh.

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2016

Ladda ner bild

Mängden deponigas som samlas upp vid landets deponier minskar årligen sedan förbud mot deponering av organiskt material infördes 2005. Totalt samlades 174 GWh biogas upp vid deponierna under 2016. Det sker även biogasproduktion vid sex industrier som under 2016 producerade 128 GWh biogas. Det finns också 41 mindre gårdsanläggningar som under 2016 tillsammans producerade 49 GWh biogas, nästan uteslutande från gödsel.

Utöver rötningsanläggningar och deponigasanläggningar finns även en demonstrationsanläggning för förgasning i Sverige där biogasproduktionen mer än halverades under 2016 till 14 GWh.

Biogasproduktion per anläggningstyp 2005-2016

Ladda ner bild

Två tredjedelar av biogasen används som fordonsgas

Mängden biogas som går till uppgradering för användning främst som fordonsgas har ökat kraftigt sedan 2005 samtidigt som värmeproduktionen har minskat. Under 2016 gick 64 procent av den producerade biogasen till uppgradering och 20 procent till värme under 2016. En knapp tiondel av biogasen facklas bort och resterande biogas går till elproduktion, användning inom industri och övrig användning.

Användning av producerad biogas 2016

Ladda ner bild

Vid samrötningsanläggningarna gick 88 procent av biogasen till uppgradering och vid avloppsverken 62 procent. Vid gårdsanläggningarna används merparten av biogasen till värme och el, medan 25 procent går till uppgradering.

Användning av producerad biogas 2005-2016

Ladda ner bild

Det finns 62 aktiva uppgraderingsanläggningar som tillsammans producerat 1 234 GWh uppgraderad biogas under 2016. Av denna injicerades 510 GWh på gasnäten i sydvästra Sverige och i Stockholm, en ökning med 9 procent jämfört med 2015. Det finns totalt 13 injektionsstationer för biogas vid de två gasnäten. Större delen av den uppgraderade biogasen används som fordonsgas.

Det finns också en LBG-anläggning där uppgraderad biogas förvätskas till flytande metan (LBG – Liquified Biogas). Totalt producerades 44 GWh LBG under 2016, jämfört med 37 GWh 2015.

Biogasen produceras främst av olika typer av avfall

De huvudsakliga substraten (råvaror) var avloppsslam, gödsel, matavfall och avfall från livsmedelsindustri och slakterier. Omkring två procent av biogasen härrör från energigrödor, allt beräknat utifrån ingående mängd (våtvikt) substrat.

Antalet anläggningar som använder gödsel har under 2016 ökat från 53 till 60 stycken samtidigt som mängden gödsel som rötas har minskat något till totalt 882 kton.

Ladda ner bild

Mer än två miljoner ton biogödsel till jordbruket

Utöver biogas uppstår vid rötningsanläggningarna även en rötrest som kan användas som gödningsmedel. Därmed återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts.

Under 2016 producerades drygt 4 miljoner ton rötrest varav ungefär hälften användes som gödningsmedel. Totalt användes 100 procent av rötresten från gårdsanläggningarna (totalt 315 kton våtvikt) och 96 procent av rötresten från samrötningsanläggningarna som biogödsel (totalt 1 626 kton). Rötslammet från avloppsreningsverken har lite svårare att få acceptans hos lantbrukarna trots Revaq-certifiering och under 2016 användes 10 procent av rötslammet som gödningsmedel (totalt 199 kton). Även en del rötrest från industrianläggningarna användes som gödningsmedel.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016 (pdf 626 kB)