Rapporter

Ladda ner rapporterna genom att klicka på länkarna under respektive rapport.

Publicerade 2016

 • Rapport - Olyckor och incidenter 2015

  Olyckor och incidenter 2015

  (maj 2016)
  Sammanfattning av incidenter och olyckor med energigaser i Sverige under år 2015.
  Olyckor 2015
 • Ladda ner rapport

  Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030

  (mars 2016)
  Rapporten redovisar scenarier för gasanvändning i transporter på land och till sjöss till år 2030 och ger förslag på incitament för marknadsutveckling. För att marknaden, inte minst för biogas, ska växa måste infrastrukturen byggas ut. Rapporten är ett underlag till regeringens arbete med infrastrukturdirektivet.

  Ladda ner PM med sammanfattning av rapporten och inspel till den nationella handlingsplanen

  Ladda ner rapporten

Publicerade 2015

 • Rapport - Biogasstatistik 2014

  Förslag till nationell biogasstrategi

  (december 2015)
  Ett mål på 15 TWh biogas till 2030 och en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. Förslaget till nationell biogasstrategi är resultatet av ett unikt och brett samarbete med ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas.
  Ladda ner kortversionen av rapporten
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  (december 2015)
  Denna rapport är den andra uppdateringen sedan den ursprungliga rapporten publicerades 2012. Uppdateringen 2014 var ett resultat av att EIA presenterat en uppdaterad version av den rapport som använts som huvudsaklig källa. I juni 2015 presenterade EPA (Environmental Protection Agency) ett utkast till en rapport som utreder påverkan på dricks- och grundvatten vid hydraulisk sprickbildning. Föreliggande rapport inkluderar en sammanfattning av resultaten ur detta utkast.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Biogasstatistik 2014

  Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014

  (oktober 2015)
  Statistik över hur mycket biogas som producerats, vad den använts till, antalet uppgraderingsanläggningar för fordonsgas samt injektionsstationer till gasnätet i Sverige under 2014. Rapporten visar även vad biogasen producerats av samt hur mycket av rötresten som används till gödningsmedel.
  Mer statistik på Biogasportalen
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Olyckor och incidenter 2013

  Olyckor och incidenter 2014

  (mars 2015)
  Sammanfattning av incidenter och olyckor med energigaser i Sverige under år 2014.
  Olyckor 2014

Publicerade 2014

 • Rapport - Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  (november 2014)
  Denna rapport är en uppdatering sedan den ursprungliga rapporten publicerades 2012. Detta med anledning av att EIA presenterat en uppdaterad version av den rapport som använts som huvudsaklig källa. Tidigare rapport från EIA fokuserade uteslutande på naturgasutvinning från skifferformationer. Föreliggande rapport kommer fortsatt endast att fokusera på naturgasutvinning från skifferformationer, men med en uppdatering av de siffror som fanns tillgängliga 2012.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Frågeställningar och tekniska konsekvenser av ändrad gaskvalitet på den svenska marknaden

  Frågeställningar och tekniska konsekvenser av ändrad gaskvalitet på den svenska marknaden

  (oktober 2014)
  Energigas Sveriges Naturgassektion och Säkerhets- och Teknikkommittén har gett i uppdrag åt styrgruppen för Gaskvalitet att ta fram förslag på hur gasbranschen i Sverige ska kunna hantera en förändrad och/eller varierande gaskvalitet. Denna rapport är en redovisning av det uppdraget.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Olyckor och incidenter 2013

  Olyckor och incidenter 2013

  (mars 2014)
  Sammanfattning av incidenter och olyckor med energigaser i Sverige under år 2013.
  Olyckor 2013

Publicerade 2013

 • Thermal exposure from burning leaks on LNG

  Thermal exposure from burning leaks on LNG

  (december 2013)
  This report summarises a series of tests on thermal impact to the surrounding from damaged Liquefied Natural Gas (LNG) hoses pressurized to approximately 10 bar. The results of temperatures of insulated surfaces, incident heat flux and flame dimensions are reported. For the design scenarios of 1" and 2" hoses (test 4 and 7) the distance to an incident radiant heat flux of 15 kW/m2 is 2 and 4 m, respectively. The equivalent distance to 5 kW/m2 is 3 and 9 m, respectively.
  Download report
 • Klimatcertifikat

  Klimatcertifikat för fordonsbränsle - en idéskiss

  (maj 2013)
  Rapporten beskriver den idéskiss till Klimatcertifikat för fordonsbränsle som lämnats in till regeringens utredning om en FossilFri Fordonstrafik 2050. Ett marknadsmässigt styrmedel som har till uppgift att främja en ökning av de förnybara fordonsbränslena i Sverige.
  Ladda ner rapporten
 • Realiserbarbiogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning

  Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning

  (april 2013)
  Rapporten beskriver hur mycket biogas från rötning och termisk förgasning som kan komma att realiseras i Sverige år 2030 utifrån givna förutsättningar. I rapporten beskrivs tre scenarier med varierande förutsättningar (mindre gynnsamma, medelbra, gynnsamma) vad gäller bl a ekonomisk utveckling, teknikutveckling och styrmedel. Ladda ner rapporten

Publicerade 2012

 • Ladda ner rapporten Växande marknader i norra Europa

  Växande marknader för LNG i norra Europa

  (oktober 2012)
  Korversion av rapporten "North European LNG Infrastructure Project".
  Ladda ner rapporten
 • Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel

  Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel

  (september 2012)
  Rapporten beskriver biogasen i Sverige idag, biogasteknik, biogasprocessen, från substrat-användning till distribution av färdig biogas och biogödsel, följt av kort information om stödsystem och styrmedel. I den sista delen beskrivs tolv svenska biogasanläggningar som varit framgångsrika och som kan stå som modell för framtida satsningar.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - North European LNG Infrastructure Project

  North European LNG Infrastructure Project

  (Maj 2012)
  Hur ska LNG bli tillgängligt i norra Europa så att sjöfartens miljöpåverkan kan minska? Den frågan diskuteras i EU-rapporten North European LNG Infrastructure Project. Rapporten bedömer marknadens utveckling under kommande år, samt ger rekommendationer om vad som krävs för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Ekonomi och säkerhet är avgörande aspekter.
  Ladda ner rapporten
 • Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  Skiffergas i världen - dagens spridning och framtida potential

  (mars 2012)
  Skiffergas är naturgas som finns inbäddad i skiffer och förekommer i naturliga skifferformationer på cirka 1 000 till 3 000 meters djup. En förutsättning för utvinning har varit att skiffern haft naturliga sprickor så att gasen enkelt har kunnat frigöras och föras upp till ytan. Ny teknik har skapat förutsättningar för lönsamhet inom detta segment.
  Ladda ner rapporten

Publicerade 2011

 • Rapport - Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

  Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

  (november 2011)
  Kortversion av rapporterna "Förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande gas (LNG/LBG)" och "Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande gas (LNG/LBG)".
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande gas

  Förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande gas

  (juni 2011)
  Rapporten visar hur marknaden kan tänkas utvecklas vad gäller efterfrågan på flytande naturgas och flytande biogas för användning som fordonsbränsle och inom industrin samt hur en utbyggd infrastruktur skulle kunna se ut vad gäller tankstationer och kombiterminaler.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande gas

  Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande gas

  (juni 2011)
  Studien identifierar de mest lämpliga lokaliseringarna för LNG/LBG-terminaler längs med Sveriges kust utifrån sjöfartens behov.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Utlåtande gällande spridning av biogas avseende gasklocka med gummimembran

  Utlåtande gällande spridning av biogas avseende gasklocka med gummimembran

  (juni 2011)
  I detta utlåtande redovisas utförda spridningsberäkningar för läckage av biogas från gasklockor med gummimembran.
  Ladda ner rapporten

Publicerade 2010

 • BioDME - utmaningar och möjligheter vid en marknadsintroduktion av ett nytt biodrivmedel

  BioDME - utmaningar och möjligheter vid en marknadsintroduktion av ett nytt biodrivmedel

  (november 2010)
  BioDME är en gasformig energibärare som kan användas som drivmedel för dieselmotorer. Rapporten belyser för- och nackdelar med BioDME som drivmedel och jämförs via en livscykelanalys med andra liknande typer av biodrivmedel för att erhålla relevant information om biodrivmedlens miljöpåverkan.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Effektiv distribution av naturgas och biogas

  Effektiv distribution av naturgas och biogas

  (juli 2010)
  Kortversion av rapporten "Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige".
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Flytande naturgas framtidens fartygsbränsle

  Flytande naturgas framtidens fartygsbränsle

  (juli 2010)
  Kortversion av rapporten "LNG för fartygsdrift i Sverige".
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Naturgasen - en bro in i biogassamhället

  Naturgasen - en bro in i biogassamhället

  (juli 2010)
  Kortversion av rapporten "Naturgasen en bro in i biogassamhället".
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Stor potential för biogas i lantbruket

  Stor potential för biogas i lantbruket

  (juli 2010)
  Kortversion av rapporten ”Mer biogas! - Realisering av jordbruksrelaterad biogas”.
  Ladda ner rapporten

Publicerade 2009

 • Rapport - Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige

  Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige

  (november 2009)
  Eftersom biogas och naturgas i princip har samma egenskaper kan de distribueras i samma distributionssystem. I de delar av landet där det finns ett utbyggt naturgasnät kan infrastrukturen för naturgas utnyttjas för distribution även av biogas.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel

  Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel

  (juni 2009)
  Nya effektiva styrmedel som komplement till dagens energi- och koldioxidskatter bör införas. Energigas Sverige har tagit fram ett förslag som vi kallar klimatbonus. Med vårt förslag kan de riktigt rena drivmedlen ges teknikneutrala, långsiktiga och goda förutsättningar att öka.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Mer biogas! - Realisering av jordbruksrelaterad biogas

  Mer biogas! - Realisering av jordbruksrelaterad biogas

  (juni 2009)
  En realisering av ökad biogasproduktion kan ske genom potentialen som finns i jordbruksrelaterade substrat. Detta kräver att markanden för slutprodukterna fordonsgas, el och biogödsel stimuleras. Studien resulterar i ett antal förslag till styrmedel.
  Ladda ner rapporten

Publicerade 2008

 • Rapport - Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter

  Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter

  (2008)
  Rapporten är en inventering av råvarumängderna från matavfall, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam, gödsel samt restprodukter från industri, lantbruk och skogsbruk som finns i Sverige och som är lämpade för biogasframställning.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - LNG för fartygsdrift i Sverige

  LNG för fartygsdrift i Sverige

  (juni 2008)
  Inom en snar framtid börjar internationella överenskommelser att gälla som sätter gränser för olika utsläpp från sjöfarten i Nordsjön och Östersjön. Flytande naturgas (LNG) är ett sätt att möta dessa krav.
  Ladda ner rapporten
 • Rapport - Naturgasen - en bro in i biogassamhället

  Naturgasen - en bro in i biogassamhället

  (oktober 2008)
  En realisering av ökad biogasproduktion kan ske genom potentialen som finns i jordbruksrelaterade substrat. Detta kräver att markanden för slutprodukterna fordonsgas, el och biogödsel stimuleras. Studien resulterar i ett antal förslag till styrmedel.
  Ladda ner rapporten

Texten uppdaterad 07 jan 2016

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Christina Watson, informationsansvarig Energigas Sverige
Christina Watson
Informationsansvarig
08-692 18 47
073-650 34 60
e-post till Christina
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se