Rapporten redovisar scenarier för gasanvändning i transporter på land och till sjöss till år 2030 och ger förslag på incitament för marknadsutveckling. För att marknaden, inte minst för biogas, ska växa måste infrastrukturen byggas ut. Rapporten är ett underlag till regeringens arbete med infrastrukturdirektivet.

Ladda ner PM med sammanfattning av rapporten och inspel till den nationella handlingsplanen