Dessa anvisningar gäller för energigas i gasfas. Anvisningarna gäller all mätutrustning för debitering av ledningsbunden energigas i uttagspunkt och inmatningspunkt. Anvisningarna omfattar EIFS 2014:8. Enligt EIFS 2014:8 behöver gasmätning inte ske hos spiskund med uttagspunkt som uteslutande använder gas för hushållsändamål.

Anvisningarna gäller även mätning för debitering av fordonsgas med ett högsta tryck på 250 bar.
Anvisningarna visar exempel på lösningar som uppfyller lagstiftningarnas krav och är att betrakta som branschregler, de är dock inte att jämställa med tvingande myndighetsföreskrifter.