Sammanfattning

Nedan sammanfattas Energigas Sveriges synpunkter i korthet:

  • Energigas Sverige avstyrker Transportstyrelsens förslag att förbjuda gasfordon i miljözon klass 3. Vi föreslår att Transportstyrelsens förslag kompletteras så att gasfordon som uppfyller Euro VI tillåts i miljözon klass 3.
  • Energigas Sverige anser att där tunga elhybrider tillåts måste tunga gasfordon tillåtas. Vi menar att det är helt omotiverat att förbjuda gasfordon med god miljöprestanda i områden där man tillåter elhybrider som drivs med diesel – det bränsle man vill styra bort från därför att det orsakar hälsoproblem.
  • Energigas Sverige vill understryka att lokala förbud mot gasfordon blir ett uppenbart hinder för den svenska biogassatsningen. Biogasen bidrar till viktiga klimat-, miljö- och samhällsmål och regeringen har därför klargjort att Sverige ska satsa på produktion och användning av biogas. Det blir oerhört kontraproduktivt att då införa lokala förbud mot att använda biogas som drivmedel.
  • Att tillåta gasfordon i miljözon klass 3 bedömer vi ger positivare hälsoeffekter än ett förbud. Vi tror inte att ett förbud mot gasdrift i miljözon klass 3 skulle ge några egentliga hälsovinster. Däremot skulle hälsovinsterna kunna bli mycket stora av att istället tillåta gasdrift i miljözon klass 3, och därmed säkerställa att gas blir ett attraktivt alternativ till diesel för många olika aktörer med olika behov. Då kan det bli en omställning från diesel till gas också i hårt trafikerade områden där det vistas många människor. Det här är en viktig aspekt som vi tycker att utredningen tyvärr helt har missat.
  • Energigas Sverige anser att miljözoner även bör användas som verktyg för att nå klimatmålen och omställningen till en fossilfri transportsektor. Därför menar vi att det är olyckligt att utredningen ensidigt har fokuserat på lokala emissioner.