Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Energimyndighetens begäran om samråd den 11 oktober 2022.

Energigas Sverige anser att Energimyndighetens arbete med att utveckla den nationella krisplanen är viktigt och gasbranschen är givetvis mån om att det ska ske i samråd med branschen för att kunna hantera eventuella kriser på bästa sätt.

Det är viktigt att hanteringen av en kris sker på ett transparent och effektivt sätt med så lite påverkan på marknaden som möjligt, både i tider utan kris och inför/under en kris.

Energigas Sverige vill i detta sammanhang lyfta ett antal frågeställningar och synpunkter på det utskickade förslaget där vi lyfter frågor som vi anser behöver förtydligas eller utredas vidare.
Kommentarerna utgår från rubrikerna i krisplanen.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.